Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av forurensning fra nedlagte gruver

Avrenning fra nedlagte gruver er en vesentlig kilde til forurensning av norske vassdrag. Vår undersøkelse viser at Nærings- og fiskeridepartementet ikke oppfyller pålegg fra forurensningsmyndighetene ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring

Klimaendringene fører til mer ekstremvær og økt fare for blant annet flom, skred og stormflo. Vi har undersøkt hvordan myndighetene har arbeidet med å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfra...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Grønne offentlige anskaffelser

Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål. Vår undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020

For 2020 har vi kontrollert hvordan 12 forskjellige departementer ivaretar statens eierinteresser i 117 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført to undersøkelser. De viser at...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer

Klimaendringene på Svalbard utgjør en økende risiko for bebyggelse og infrastruktur. De utgjør også en betydelig risiko for selskapenes virksomhet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av NVEs tilsyn med vassdragsanlegg

NVEs tilsyn med sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg er mangelfullt.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2019

Riksrevisjonen følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsen ble gjennom...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av rovviltforvaltningen

Svak styring preger rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige i hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres. Det bidrar til at forvaltningen...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 4