Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer

Klimaendringene på Svalbard utgjør en økende risiko for bebyggelse og infrastruktur. De utgjør også en betydelig risiko for selskapenes virksomhet.

Kort fortalt

  • Vesentlige deler av norsk virksomhet på Svalbard er organisert gjennom selskaper som staten eier direkte eller indirekte.
  • Selskapenes bygninger og infrastruktur er samfunnskritiske verdier som er avgjørende både for svalbardsamfunnet og norsk tilstedeværelse på Svalbard.
  • Klimaendringer vil kunne føre til økt risiko for skred og flom, ekstremvær, havnivåstigning og stormflo.
  • Svalbardselskapene er: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske), Kings Bay AS, Svalbard lufthavn AS og Norges arktiske studentsamskipnad

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Med unntak av Svalbard lufthavn AS, har ingen av selskapene skaffet seg tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om hvordan klimaendringene påvirker deres virksomhet. De har heller ikke etablert risikostyringssystemer som er egnet i arbeidet med å tilpasse og sikre eksisterende bygninger og infrastruktur til klimaendringene.
  • Kings Bay AS har ikke skaffet seg et tilstrekkelig grunnlag til å kunne vurdere naturfarer som flom og skred til bruk i sitt arbeid med å tilpasse og sikre bygninger og infrastruktur til klimaendringene.
  • Samskipnaden har manglende informasjon om byggene i Nybyen. De har lite dokumentasjon på utført vedlikehold, tilstandsvurdering av bygningsmassen og vedlikeholdsbehov.

Anbefalinger

På bakgrunn av den trusselen som klimaendringene utgjør for selskapenes virksomhet, økonomi og betydning for svalbardsamfunnet anbefaler Riksrevisjonen at

  • selskapene sørger for at det finnes gode systemer og rutiner for å dokumentere tilstandsvurderinger og inspeksjoner
  • selskapene gjør egne risikovurderinger av hvordan klimaendringene påvirker deres bygninger og infrastruktur, og arbeider mer målrettet med å tilpasse og sikre disse
  • Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i styringsdialogen med henholdsvis Store Norske og Kings Bay AS har større oppmerksomhet på den økte risikoen som klimautfordringene på Svalbard innebærer for selskapenes bygninger og infrastruktur.

 

Kategorier: Klima/miljø Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no