Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:15 (2023−2024) / Offentliggjort Myndighetenes styring og samordning for å nå Stortingets vedtatte klimamål

Regjeringens samordning for å nå Norges klimamål er for svak. Det er kritikkverdig.

Kort bakgrunn

  • Norge har lovfestet en reduksjon i klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Det skal skje både ved at vi reduserer utslippene i Norge og ved kjøp av klimakvoter.

  • Samtidig sier klimaloven at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 med utslippsreduksjoner på 90 til 95 prosent sammenlignet med 1990. For å komme dit har regjeringen satt et omstillingsmål som sier at de innenlandske utslippene alene må ned med 55 prosent innen 2030.

Overordnet vurdering

  • Ikke tilfredsstillende
  • Kritikkverdig
  • Sterkt kritikkverdig

Klimaproblemene har vært kjent i en årrekke, og Norge står foran en omfattende samfunnsomstilling. Det er kritikkverdig at de ansvarlige departementene ikke har etablert en styring og samordning som er tilpasset en av vår tids største sektorovergripende samfunnsutfordringer.

Det er ikke tilfredsstillende at det i utslippsframskrivningene i den årlige rapporteringen er lite synliggjort hvor stor usikkerheten er. Lite informasjon om usikkerhet svekker beslutningsgrunnlaget når Stortinget og regjeringen vurderer behovet for endringer i virkemiddelbruken.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet

  • styrker samordningen mellom departementene slik at den videre utviklingen av tiltak og virkemidler blir effektiv
  • sørger for nødvendig framdrift og retning i klimapolitikken ved å ytterligere konkretisere og synliggjøre i Regjeringas klimastatus og ‑plan den planlagte framdriften i arbeidet med å utvikle og gjennomføre aktuelle virkemidler

Videre anbefaler vi at

  • Energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet konkretiserer hvordan de ulike sektorene skal bidra til å nå klimamålene, for eksempel ved å gi tydeligere føringer til underliggende etater og vurdere behovet for sektorvise strategier
  • Klima- og miljødepartementet i større grad synliggjør veivalgene rundt, og usikkerheten ved, bruk av mulighetene for å kjøpe kvoter gjennom Parisavtalen og utslippsenheter og skogkreditter gjennom klimaavtalen med EU
  • Finansdepartementet synliggjør usikkerheter ved utslippsframskrivningene i tråd med FNs retningslinjer, slik at regjeringen og Stortinget får et bedre grunnlag for å vurdere statusen og framdriften i klimapolitikken

Til behandling i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 11. juni 2024.

Følg saken på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no