Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2021–2022) / Offentliggjort Grønne offentlige anskaffelser

Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål. Vår undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok.

Kort fortalt

 • Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for nesten 600 milliarder kroner i året.
 • Klimabelastningen utgjorde cirka 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk i 2017.
 • I ny lov om offentlige anskaffelser fra 2017 ble kravene til klima- og miljøhensyn skjerpet.
 • Regjeringen lanserte 9. september 2021 en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
 • Grønne offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.
 • Vi har undersøkt hvordan offentlige oppdragsgivere innretter anskaffelsene sine slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Riksrevisjonen vurderer det som kritikkverdig at myndighetene gjennom sin samlede virkemiddelbruk ikke har sikret at offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis i stor nok grad bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.
 • Riksrevisjonen forstår at det er krevende og tar tid å etablere datagrunnlag og statistikk om offentlige anskaffelser generelt og grønne anskaffelser spesielt. Vi finner det likevel kritikkverdig at dette ikke har vært utviklet når behovet har vært kjent i mange år.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet sørger for at

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sikrer en bred forankring av det grønne kompetanseløftet for innkjøps-Norge som er iverksatt for å styrke offentlige oppdragsgiveres klima- og miljøkompetanse og for å profesjonalisere de grønne anskaffelsene
 • det utvikles et datagrunnlag som gir tilstrekkelig statistikk og styringsinformasjon om omfanget av, kostnadene ved og effektene av grønne offentlige anskaffelser for å synliggjøre hvordan grønne anskaffelser brukes som et strategisk virkemiddel for å nå Norges klima- og miljømål
 • DFØ gjør veiledningsmateriellet mer brukervennlig og kjent for offentlige innkjøpere

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet

 • i samråd med DFØ vurderer å etablere sentralt fastsatte, standardiserte minimumskrav på de prioriterte områdene fra handlingsplanen for å sikre at offentlige oppdragsgivere bruker markedsmakten sin på en enhetlig måte 

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet

 • utvikler og forsterker koordineringen av arbeidet med grønne offentlige anskaffelser

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 3. februar 2022, de behandlet den 5. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no