Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:3 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Kort fortalt

 • FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stanse klimaendringene innen 2030.
 • Norge var en pådriver da bærekraftsmålene ble vedtatt.
 • Norges statsminister leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.
 • I Norge følges de 17 bærekraftsmålene opp av 12 departementer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt ansvar for å koordinere departementenes arbeid siden januar 2020.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Det er flere mangler i tilpasningen av FNs bærekraftsmål til nasjonale forhold. Undersøkelsen viser at

 • det ikke er utarbeidet en egen nasjonal plan for oppfølging av bærekraftsmålene, slik Stortinget har forutsatt.
 • det mangler en klargjøring av hvilke ambisjoner Norge har for bærekraftsmålene, og hvilke prioriteringer som må gjøres
 • Stortinget ikke har blitt informert om hvilke mål som er særlig utfordrende for Norge og hvordan disse følges opp.
 • det ikke er utarbeidet nasjonale delmål
 • bærekraftsmålene ikke er tydelig nok integrert i den ordinære budsjettprosessen slik organiseringen av den nasjonale oppfølgingen legger opp til

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål har de fire første årene ikke vært koordinert på en måte som ivaretar forventninger om en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Organiseringen har resultert i en stykkevis og delt oppfølging, og det har tatt lang tid før det er blitt lagt til rette for nasjonal implementering.

Arbeidet med utvikling av indikatorer har tatt lang tid og SSB ikke har blitt involvert som forutsatt i arbeidet med bærekraftsmålene.

Stortinget har ikke fått tilfredsstillende informasjon om den samlede status for Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Det er ikke gitt god nok informasjon om utfordringer, prioriteringer, sammenhengen med nasjonale mål, status og framdrift, og det er ikke utarbeidet en samlet rapportering for oppfølging av bærekraftsmålene.

Funn

 • Den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål har ikke vært godt nok koordinert
 • Norge har manglet en helhetlig plan for gjennomføring
 • Involveringen av Statistisk sentralbyrå har vært mangelfull
 • Rapporteringen gir ikke god nok informasjon til Stortinget om status og framdrift

Anbefalinger

Vi anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet å

 • følge opp Stortingets forventning om en helhetlig plan for gjennomføring av det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene
 • sørge for at Stortinget får helhetlig informasjon om status, resultater og framdrift i Norges arbeid med bærekraftsmålene
 • sikre en indikatorbasert resultatrapportering som er godt samordnet med annen statistikk
 • sikre at det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene er godt nok koordinert mellom departementene
 • tilpasse agendaen til nasjonale forhold, blant annet gjennom å vurdere hvilke delmål som bør fastsettes, tydeliggjøre hvilke mål som er utfordrende for Norge å nå og å prioritere

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Arbeidet med å tilrettelegge for styring, implementering og rapportering på FNs bærekraftsmål forutsetter

 • en nasjonal, helhetlig tilnærming
 • horisontal og vertikal koordinering i statlig sektor og mellom statlig sektor og øvrige deler av samfunnet
 • at de nasjonale statistikkbyråene skal ha en sentral rolle

Regjeringen har ansvar for å følge opp og sørge for gjennomføring på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Regjeringen er også forpliktet til å rapportere årlig til Stortinget om oppfølgingen.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere regjeringens styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene. Undersøkelsen omfatter perioden 2016 til årsskiftet 2019/2020.

Saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 17. november 2020. Saken ble behandlet av Stortinget 16. februar 2021.

Les mer på Stortinget
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no