Dokument 3:1 (2019–2020) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2019

Riksrevisjonen følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsen ble gjennomført. I årets oppfølging kan vi avslutte 11 av 14 tidligere saker.

Saker vi følger videre

Vi følger tre saker videre:

 • internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 • statens arbeid med CO2-håndtering
 • studiegjennomføring i høyere utdanning

Internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Riksrevisjonen vil fortsatt følge undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen videre. Undersøkelsen ble overlevert Stortinget i desember 2014 og ble fulgt opp av Riksrevisjonen også i 2018.

Årsaken til at vi fortsatt ikke avslutter saken, er at det gjenstår arbeid med systemene som skal bidra til bedre styring og kontroll av innkjøp i Statens vegvesen. 

Statens arbeid med CO2-håndtering

Riksrevisjonen vil også følge undersøkelsen av statens arbeid med CO2-håndtering videre. Undersøkelsen ble overlevert Stortinget i september 2013 og ble fulgt opp av Riksrevisjonen også i 2017.

I 2018 vurderte vi at de gjenstående forbedringene i 2017 ikke ville kunne oppnås på kun ett år. Undersøkelsen er derfor fulgt opp i år. Det gjenstår fortsatt viktige avklaringer som må være på plass ved en eventuell beslutning om investering i et fullskalaanlegg, og for å kunne tilby det norske CO2-lageret til andre fangstprosjekter.

Studiegjennomføring i høyere utdanning

Undersøkelsen av studiegjennomføringen i høyere utdanning, vil Riksrevisjonen følge opp med en egen undersøkelse. Undersøkelsen ble overlevert til Stortinget i mai 2015.

Det er fortsatt behov for å gjøre mer for å få flere studenter til å gjennomføre studiene på normert tid.

Avsluttede saker

I mange av de elleve sakene Riksrevisjonen avslutter, ser vi at forvaltningen har iverksatt tiltak for å følge opp våre anbefalinger i undersøkelsene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Tiltakene har gitt en positiv utvikling. Riksrevisjonen forutsetter at departementene fortsetter å følge opp de iverksatte tiltakene.

Følgende saker avsluttes:

 • Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis, Dokument 3:13 (2013–2014)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel, Dokument 3:6 (2014–2015)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland, Dokument 3:9 (2014–2015)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid, Dokument 3:11 (2014–2015)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene, Dokument 3:12 (2014–2015)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder, Dokument 3:3 (2015–2016)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg, Dokument 3:4 (2015−2016)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen, Dokument 3:5 (2015–2016)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester, Dokument 3:6 (2015–2016)
 • Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk, Dokument 3:7 (2015–2016)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater, Dokument 3:8 (2015–2016)

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 3. desember 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Miljø Samferdsel Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no