Dokument 3:1 (2019–2020) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2019

Riksrevisjonen følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort i forvaltningen siden undersøkelsen ble gjennomført. I årets oppfølging kan vi avslutte 11 av 14 tidligere saker.

Saker vi følger videre

Vi følger tre saker videre:

Internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen

Riksrevisjonen vil fortsatt følge undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen videre. Undersøkelsen ble overlevert Stortinget i desember 2014 og ble fulgt opp av Riksrevisjonen også i 2018.

Årsaken til at vi fortsatt ikke avslutter saken, er at det gjenstår arbeid med systemene som skal bidra til bedre styring og kontroll av innkjøp i Statens vegvesen. 

Statens arbeid med CO2-håndtering

Riksrevisjonen vil også følge undersøkelsen av statens arbeid med CO2-håndtering videre. Undersøkelsen ble overlevert Stortinget i september 2013 og ble fulgt opp av Riksrevisjonen også i 2017.

I 2018 vurderte vi at de gjenstående forbedringene i 2017 ikke ville kunne oppnås på kun ett år. Undersøkelsen er derfor fulgt opp i år. Det gjenstår fortsatt viktige avklaringer som må være på plass ved en eventuell beslutning om investering i et fullskalaanlegg, og for å kunne tilby det norske CO2-lageret til andre fangstprosjekter.

Studiegjennomføring i høyere utdanning

Undersøkelsen av studiegjennomføringen i høyere utdanning, vil Riksrevisjonen følge opp med en egen undersøkelse. Undersøkelsen ble overlevert til Stortinget i mai 2015.

Det er fortsatt behov for å gjøre mer for å få flere studenter til å gjennomføre studiene på normert tid.

Avsluttede saker

I mange av de elleve sakene Riksrevisjonen avslutter, ser vi at forvaltningen har iverksatt tiltak for å følge opp våre anbefalinger i undersøkelsene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Tiltakene har gitt en positiv utvikling. Riksrevisjonen forutsetter at departementene fortsetter å følge opp de iverksatte tiltakene.

Følgende saker avsluttes:

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 3. desember 2019.

Les mer på stortinget.no

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Kategorier: Klima/miljø Samferdsel Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no