Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2018–2019) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2018

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av barnefattigdom eller undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 i oppfølgingen i 2018.

Vår oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget omhandler ni saker. To undersøkelser følges videre.

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Undersøkelse av barnefattigdom fra 2014 

  • Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt fra 8,6 prosent i 2013 til 10,3 prosent i 2016. 
  • Barne- og likestillingsdepartementet har kun evaluert effekten av noen av de tiltakene de har satt i verk.
  • Riksrevisjonen mener at det er for tidlig å vurdere hvilke effekter ytterligere tiltak har hatt for å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.
  • Det er ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017. 

Etter Riksrevisjonens vurdering krever området fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet. Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014

Statens vegvesen

  • har sentralisert arbeidet med anskaffelser av varer og tjenester, for å hindre brudd på regelverket 
  • kan ikke legge fram måltall som viser at endringene har ført til færre feil, høyere effektivitet eller bedre avtaler
  • har hatt problemer med å få korrekte data fra økonomisystemene
  • har ikke etablert et velfungerende system for kontroll av etterlevelse og misligheter på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonen er enig med Samferdselsdepartementet i at det fortsatt er en del arbeid som gjenstår på området. Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Avsluttede saker 

Sju undersøkelser avsluttes i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner.

I disse sju sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp de iverksatte tiltakene.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 4. desember 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn Offentlig forvaltning Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no