Dokument 3:1 (2017–2018) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2017

Riksrevisjonen avslutter ikke den tidligere rapporterte forvaltningsrevisjonen om statens arbeid med CO2-håndtering. Olje- og energidepartementet arbeider fortsatt med å finne en finansieringsmodell for å sikre en kjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører.

Åtte andre forvaltningsrevisjoner avsluttes i denne oppfølgingen.

Statens arbeid med CO2-håndtering følges videre

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering, Dokument 3:14 (2012–2013), som ble overlevert til Stortinget i september 2013, følges videre.

  • Olje- og energidepartementet har fortsatt ikke funnet en finansieringsmodell for å sikre en fullskalakjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører.
  • Departementet mener at lav pris på CO2-utslipp sammenlignet med kostnader ved CO2-håndtering er en barriere for å engasjere kommersielle aktører. Dette synliggjør at statens engasjement fortsatt er viktig.

Riksrevisjonen vil følge saken videre for å vurdere om myndighetens arbeid med CO2-håndtering vil nå målene satt av Stortinget.

Avsluttete saker

De åtte sakene som avsluttes i denne oppfølgingen, er:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen − Dokument 3:9 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi − Dokument 3:8 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – Dokument 3:9 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd – Dokument 3:12 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv – Dokument 3:13 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet – Dokument 3:3 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi – Dokument 3:5 (2013–2014)

I disse åtte sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp de iverksatte tiltakene.

Bakgrunn

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Dette dokumentet omtaler oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner. Åtte av de ni sakene er avsluttet. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering − Dokument 3:14 (2012–2013) følges videre.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 18. januar 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Miljø Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no