Dokument 3:12 (2012–2013) / Offentliggjort Undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd

Undersøkelsen viser til dels store forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskudd, manglende dokumentasjon av søknadsbehandling en og manglende oversikt over bruken av tilskuddsmidlene.

Hovedfunn

  • Det har vært en sterk økning i tilskuddene til Norsk kulturfond i perioden, men det er forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskuddene.
  • Det er svakheter i tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd, og søknadsbehandlingen har ikke vært tilstrekkelig dokumentert.
  • Norsk kulturråd har ikke god nok oppfølging og informasjon om bruken av tilskuddene.
  • Kulturdepartementets styring har ikke i tilstrekkelig grad sikret tilfredsstillende tilskuddsforvaltning.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 11. juni 2013. De behandlet den 16. desember samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Kultur Offentlig forvaltning