Hopp til hovedinnhold

Publiserte rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjort

Forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurder...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Tilskudd til organisasjoner

Tilskudd er et virkemiddel for å oppnå et mål, eller skape resultater for en bestemt målgruppe. Vår undersøkelse viser at tilskuddene til frivillige organisasjoner rettet mot sårbare grupper i hovedsa...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av ...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gj...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål

Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser vår undersøkelse.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar

Undersøkinga viser at fleire barn blir plassert i barnevernsinstitusjonar utan at det ligg føre nok informasjon om behova deira. At behova deira ikkje blir godt nok kartlagde, kan føre til feil val av...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2018

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av barnefattigdom eller undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 i oppfølgingen i 2018.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av kvalitetssikring av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og Helsetilsynet har ikke sikret god nok kvalitetskontroll og tilsyn med omsorgssentre for enslige asylsøkere under 15 år.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjort

Undersøkelse av Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familieetatens akutt-tilbud er ikke dimensjonert slik at det er mulig å alltid kunne gi barn et tilbud som imøtekommer barnevernets vurdering av behovet.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 3