Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2021–2022) / Offentliggjort Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Offentlig ansatte er usikre på når plikten til å avverge straffbare handlinger gjelder. Politiets oppklaringsprosent har gått ned. Brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser. Dette er noen av funnene i undersøkelsen.

Samlet viser undersøkelsen alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.

Kort fortalt

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som har store konsekvenser både for den som blir utsatt direkte og for den som lever i en tilværelse med vold. Kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer blir utsatt for slik vold i Norge hvert år.

Volden kan ha mange former, den kan være fysisk, psykisk, seksuell og materiell. Volden kan ramme nåværende eller tidligere partner, barn, unge, voksne og eldre.

Myndighetene har en forpliktelse til å gi beskyttelse og hindre at enkeltindivider blir utsatt for overgrep fra andre gjennom å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Viktige aktører er usikre på om og hvordan de skal melde fra om mistanke om vold
 • Utfordringer i politiets etterforskning og bruk av beskyttelsestiltak
 • Mangler i det helhetlige hjelpetilbudet og myndighetens samordning
 • Variasjon i kommunens oppfølging

Alt dette kan få betydelige konsekvenser for de voldsutsatte.

Kritikknivå:

Alvorlig

Samlet vurderer vi også dette som alvorlig:

 • saksbehandlingstiden i politiet er lang
 • oppklaringsprosenten har gått ned
 • risikostyringsverktøy blir ikke brukt i alle partnervoldssaker
 • svakheter ved bruken og oppfølgingen av beskyttelsestiltak
 • for lite kompetanse om æresrelatert vold

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

 • sørger for nye tiltak for å øke kunnskapen om avvergings- og opplysningsplikt hos relevante aktører
 • stimulerer kommunene til bedre koordinering av det kommunale hjelpetilbudet

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet sørger for at regelverket om barnevernets meldeplikt til politiet om barn på skjult og sperret adresse blir klarere og at nødvendige rutiner for informasjonsutveksling kommer på plass.

Vi anbefaler at Barne- og familiedepartementet sørger for at barnevernet gir betryggende tilbakemelding på bekymringsmeldingene de får.

Vi anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • sørger for at Politidirektoratet og Riksadvokaten iverksetter tiltak for å øke oppklaringsprosenten og sikre kort saksbehandlingstid for saker om vold i nære relasjoner
 • sørger for at Politidirektoratet får bedre oversikt over bruken og oppfølgingen av beskyttelsestiltak
 • sørger for at Politidirektoratet sikrer kunnskap i politidistriktene om æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • påser at Politidirektoratet sikrer at støttesentrene for kriminalitetsutsatte fungerer i tråd med forutsetningene for opprettelsen av disse

Stortinget har behandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 9. juni 2022. De behandlet den 5. januar 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Familie/barn Helse

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no