Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2021–2022) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2021

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gjennomført. I årets oppfølging kan vi avslutte syv av elleve tidligere saker.

Saker vi følger videre

  • Effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
  • Barnefattigdom
  • Myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten
  • Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet

Mellom 2005 og 2016 ble syv investeringsprosjekter i jernbanen på til sammen over 20 milliarder kroner ferdigstilt. Målet med undersøkelsen var å vurdere hvordan de store investeringene bidrar til et attraktivt togtilbud, særlig i form av reduserte reisetider, bedret forutsigbarhet og økt antall avganger for de reisende. Undersøkelsen ble levert til Stortinget juni 2017.

Vår oppdaterte analyse av togtilbudet viser forbedringer på enkelte strekninger, men også at forutsigbarheten for de aller fleste reisende i perioden 2016 til 2019 har blitt dårligere. Etter vår vurdering er dette en utvikling som gjør toget mindre attraktivt for de reisende. Vi følger derfor saken videre.

Barnefattigdom

Målet med undersøkelsen var å vurdere i hvilken grad statlige virkemidler og tiltak som er iverksatt i kommunene, bidrar til å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Undersøkelsen ble levert til Stortinget juni 2014. Vi fulgte opp saken første gang i 2018.

I undersøkelsesperioden har det blitt mer barnefattigdom i Norge. I 2013 levde 84 000 barn i en familie med vedvarende lavinntekt. Tallet økte til 115 000 barn i 2019, noe som tilsvarte 11,7 prosent av alle barn mellom 0–17 år. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken. I 2019 hadde 58,8 prosent av barna i familier med vedvarende lavinntekt enten innvandret selv eller var barn av foreldre som hadde innvandret. Tilsvarende andel for barn uten innvandrerbakgrunn var 5,8 prosent.

Denne utviklingen er bekymringsfull. Det er positivt at iverksatte tiltak bidrar til å kompensere for konsekvensene av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt, men utviklingen på barnefattigdom gjør at området fortsatt krever stor oppmerksomhet. Vi vil derfor følge saken videre.

Myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten

Målet med undersøkelsen var å vurdere om myndighetene legger til rette for en god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, slik at ressursene på området utnyttes godt. Undersøkelsen ble levert til Stortinget januar 2018.

Vi mener det fortsatt er svakheter i tilgangen til nødvendig informasjon om fastlegenes henvisningspraksis til spesialisthelsetjenesten. Vi vil følge med på om samhandlingen styrkes og kvaliteten i henvisningene blir bedre, og følger derfor saken videre.

Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Målet med undersøkelsen var å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane der det var konkurranse mellom transportformene, og årsakene til at det hadde vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane. Undersøkelsen ble sendt til Stortinget februar 2018.

Undersøkelsen viser at utviklingen i fordelingen av transportvolumer mellom transportformene har vært stabil de siste ti årene, slik at målet om godsoverføring fra vei til sjø og bane ikke er nådd. Vi mener at Samferdselsdepartementet fremdeles har for lite styringsinformasjon for å styre og følge opp målet og effekten av tiltak for godsoverføring fra sjø til vei og bane. Vi vil derfor følge saken videre.

Avsluttede saker

I disse syv sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse.
Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp videre at de iverksatte tiltakene gir resultater og får ønsket effekt.

Undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Undersøkelse av konsulentbruk i staten

Undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål

Undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV

Undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Stortinget har ferdigbehandlet oppfølgingen.

Vi leverte oppfølgingen til Stortinget 9. november 2021. Den ble behandlet i Stortinget 10. februar 2022.

Les mer på stortinget.no

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Kategorier: Familie/barn Helse Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no