Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:11 (2016–2017) / Offentliggjort Undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet

Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå målet om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, men jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok for løpende forbedring av togtilbudet.

Funn

Betydelige effekter av investeringene oppnås først gjennom større endringer i ruteplanen

 • På strekninger der det er gjort store investeringer, har togtilbudet blitt noe bedre gjennom de årlige endringene i ruteplanen.
 • Det er først når investeringene har blitt kombinert med større endringer i ruteplanen, samtidig med at nye tog har blitt tatt i bruk, at togtilbudet har blitt betydelig bedret for de reisende.
 • Hittil har det gått om lag 15 år mellom større endringer i ruteplanen.

Styringen har i liten grad vært innrettet mot å ta ut effekter av investeringene

 • Jernbaneverket har vært lite opptatt av hvilke løpende forbedringer i togtilbudet de store investeringsprosjektene kunne ha bidratt til.
 • Togtilbudet kunne blitt bedre tidligere dersom styringen hadde vært mer innrettet mot å ta ut effekter i takt med at infrastrukturens kapasitet ble utvidet.

Antall reisende med tog har ikke økt mer enn antall reisende med bil

 • Toget tar andeler fra bilen på enkelte strekninger, men den totale veksten i bilreiser er større i antall enn veksten i togreiser.

Nødvendige tiltak for å ta ut effekt har ikke vært en integrert del av investeringsprosjektene

 • Effekten av investeringene har blitt forsinket ved at arbeidet med signalanlegg ikke har vært en integrert del av prosjektene.
 • Tiltak som å lage nye kryssingsspor og bygge nye anlegg for å snu og parkere tog har ikke vært en del av planleggingen. 

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet

 • sørger for at ruteplanleggingen forbedrer togtilbudet i takt med at infrastrukturens kapasitet utvides
 • sikrer at Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF er godt koordinert slik at forhold som påvirker mulighetene for å ta ut effekter av investeringene, er en integrert del av prosjektene
 • sørger for at de store investeringsprosjektene har klare, tidsfastsatte og etterprøvbare mål for hvordan togtilbudet kan forbedres

Bakgrunn og mål 

Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå målet om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem. For at toget skal benyttes, må togtilbudet være attraktivt sammenlignet med alternative transportformer.

I perioden 2005–2016 har bevilgningene til investeringer i jernbanen økt fra 1,4 milliarder kroner til om lag 10 milliarder kroner årlig. Sju store investeringsprosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner har blitt ferdigstilt, og flere store prosjekter er under planlegging og bygging.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan de store investeringene i jernbanen bidrar til et attraktivt togtilbud, særlig i form av reduserte reisetider, bedret forutsigbarhet og økt antall avganger for de reisende.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 18. januar 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel