Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av konsulentbruk i staten

Staten bruker store ressurser på konsulenttjenester. Det gir spisskompetanse og økt kapasitet, men departementene må avklare bedre hva de vil med bruken av eksterne konsulenter.

Funn

Bruk av konsulenttjenester i staten er omfattende og har i stor grad sammenheng med moderniseringen av statlig forvaltning

Nøkkeltall for 2015:

 • kjøp av konsulenttjenester utgjorde anslagsvis 12 milliarder kroner
 • 6 milliarder kroner ble brukt på bistand til utvikling og drift av IKT-systemer
 • 1 milliard kroner ble brukt på utredning og kvalitetssikring

Statlige virksomheter bruker konsulenttjenester uten at behov og formål med tjenestene er tilstrekkelig klarlagt

 • To tredeler av de undersøkte virksomhetene mangler en strategi for hva de skal utføre selv, og hva som bør overlates til markedet.
 • Bestillerkompetansen kan forbedres.

Statlige virksomheter har potensial til å bedre prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester

 • En betydelig andel av medarbeiderne i staten opplever prosessen med kjøp og bruk av konsulenttjenester som «noe utfordrende», og at utførte tjenester i noen eller stor grad har avveket fra inngåtte avtaler i kvalitet, kostnad og tidsbruk.
 • Bruk av konsulenttjenester til IKT-prosjekter stiller store krav til kompetanse, ressurser og systemer.
 • Med opprettelsen av Digitaliseringsrådet i 2016 er det etablert en ordning for bedre kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter.

Mange statlige virksomheter legger ikke godt nok til rette for kompetanseoverføring og gjenbruk av erfaringer fra konsulentkjøp

 • Det settes ikke av nok tid og ressurser til å overføre kompetanse som en del av konsulentoppdraget.
 • Erfaringer fra tidligere konsulentkjøp blir i liten grad systematisk registrert og brukt ved senere konsulentkjøp.

Statlige virksomheter kan utnytte tilgjengelig støtteverktøy bedre

Direktoratet for forvaltning og IKT har utarbeidet en ny veileder for håndtering av konsulenttjenester, har standardkontrakter som kan forbedre anskaffelsesprosessen og en metodikk for prosjektgjennomføring. Stalige virksomheter bruker ikke disse nok.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT, å være en mer aktiv pådriver for å få statlige virksomheter til å benytte veiledere, prosjektmetodikk og annen støtte i forbindelse med kjøp og bruk av konsulenttjenester.

Dette kan bidra til at

 • statlige virksomheter som planlegger omfattende konsulentbruk, utformer en strategi for hvilke oppgaver som kan løses av konsulenter, og at mandatene for konsulentoppdragene blir mer presise
 • statlige virksomheter anskaffer, følger opp og evaluerer konsulenttjenester på en hensiktsmessig måte
 • statlige virksomheter legger bedre til rette for overføring av kompetanse fra konsulent til virksomhet

Bakgrunn og mål 

Staten bruker store ressurser på konsulenttjenester. Konsulenttjenester kan dekke behov for spisskompetanse og kapasitet som det er kostbart og uhensiktsmessig å bygge opp internt, og kan bidra til opplæring og kompetanseutvikling.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere statens bruk av konsulenter, gi en oversikt over omfanget og hvilke behov som ligger til grunn, og å se på årsaker til at konsulentbruken eventuelt ikke er målrettet og hensiktsmessig.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 18. januar 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning