Dokument 3:7 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Veitransporten har økt i volum og styrket sin konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker.

Funn

Målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er ikke nådd

 • Veitransport av stykkgods over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal har i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane.
 • Utført på sjø og bane i stedet ville kostnadene som følge av ulykker, forurensning, støy, veislitasje og køer blitt betydelig mindre.

Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport

 • Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel.
 • Det er gjennomført få tiltak for å styrke jernbanens konkurranseevne.
 • Sjøtransport koster mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er mindre fleksibelt.
 • Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til transportbruk langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

Det er svakheter i departementets oppfølging av målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

 • Departementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon, ikke satt konkrete resultatmål, ikke fulgt opp hvilke resultater transportetatene har oppnådd og iverksatt få tiltak.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å

 • sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 • vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak og sørge for utredning av nye tiltak
 • ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler
 • sørge for sterkere styring og oppfølging av om målet om overføring av gods til sjø og jernbane nås, og av effekt av tiltakene

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Det har siden 1990-årene vært et mål å overføre mest mulig godstransport over lange avstander fra vei til sjø og bane. I Nasjonal transportplan 2014–2023 står det at regjeringen vil styrke konkurranseevnen og legge til rette for å overføre godstransport til sjø og jernbane.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane der det er konkurranse mellom transportformene, og årsakene til at det har vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Stortinget behandlet saken 29. mai 2018. Komiteen forutsetter at departementet følger saken tett, og at det etableres en felles strategi for å nå det vedtatte målet om å overføre godstransport fra vei til sjø og bane.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel