Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:9 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Kystbrislingen er nær truet, tilstanden for kysttorsk er dårlig og det er ikke nok kunnskap om konsekvensene av den store økningen i fisket av leppefisk.

Funn og anbefalinger

Norge og EU samarbeider om forvaltning av mange av fellesbestandene, men flere spørsmål om felles forvaltning og regelverk er fortsatt ikke løst

 • Norge og EU er ikke enige om forvaltningen av enkelte bestander og regulerer disse hver for seg.
 • Mange felles forvaltningsplaner mangler eller er ikke oppdatert.
 • EU innfører ilandføringsplikt gradvis fra 2016, men det er fortsatt vesentlige ulikheter i regelverket.

Norge og EU samarbeider ikke godt nok om kontroll med fisket

 • Norge har ikke et praktisk kontrollsamarbeid med EU. Verken Norge eller EU anslår og synliggjør omfanget av ulovlig utkast.
 • Norge og EU utveksler lite fangst-, kvote- og kontrollstatistikk. Dette kan svekke tilliten til etterlevelse av avtalene.

De samlede kontrollressursene blir ikke utnyttet godt nok

 • Nærings- og fiskeridepartementet har for svak oppfølging av fiskesalgslagenes kontroll.
 • Fiskeridirektoratets kontroller er for forutsigbare og ikke tilstrekkelig målrettet.
 • Samarbeidet om kontroll av vekter og veiing er ikke godt nok.
 • Fiskerimyndighetene har lagt for lite vekt på forvaltningen av kystbestandene.
 • Fiskerimyndighetene har ikke fulgt godt nok med på den store økningen i fisket av leppefisk.
 • Nedgangen i bestandene av kysttorsk og kystbrisling har ikke vært fulgt opp godt nok med tiltak.

Arbeidet med å forenkle fiskeriregelverket har gitt få resultater

 • Fiskeriregelverket er omfattende, med mange detaljerte bestemmelser, flere forskrifter om samme forhold og ulike bestemmelser for samme fiskeslag i Nordsjøen og Skagerrak.
 • Fiskeridirektoratet har ikke hjemmel til å destruere umerket redskap som det inndrar – for eksempel hummerteiner, men må anmelde disse sakene, og bruker dermed store ressurser på saker som senere blir henlagt.
 • Fiskeridirektoratets arbeid med å forenkle regelverket har kommet kort. Et komplisert regelverk gjør det vanskelig å effektivisere kontrollen med fisket.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å

 • arbeide for å styrke samarbeidet med EU om forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen og Skagerrak
 • vurdere tiltak for bedre forvaltning av kystbestander i Sør-Norge
 • bidra til at kontrollmyndighetenes ressurser og kompetanse utnyttes bedre 
 • sørge for framdrift i arbeidet med å forenkle fiskeriregelverket

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Mange av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak var i svært dårlig forfatning på 1970- og 1980-tallet. Strengere regulering og kontroll har bidratt til gjenoppbygging, men bestandene av hvitfisk har ikke økt vesentlig, og noen arter er sårbare eller truet. Myndighetene i Norge og EU har omfattende muligheter til å regulere fisket. Samarbeid med EU og god kontroll med fisket er helt nødvendig for å sikre bærekraftig forvaltning. Ulovlig utkast av uønsket fangst er en særlig utfordring.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet med EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i Nordsjøen og Skagerrak.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 1. februar 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Landbruk/fiske