Dokument 3:1 (2020-2021) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2020

Vi følger opp alle undersøkelser vi har rapportert til Stortinget. Målet for oppfølgingen er å gi Stortinget informasjon om hva forvaltningen har gjort og hvilke effekter tiltakene har hatt siden undersøkelsene ble gjennomført. I årets oppfølging kan vi avslutte åtte av elleve tidligere saker.

Saker vi følger videre

Vi følger tre saker videre:

• Oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
• Myndighetenes arbeid for å øke tallet på lærlingplasser
• Myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Vi vil fortsette å følge opp undersøkelsen som ble levert til Stortinget mars 2016. Målet var å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring, får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og NAV-kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid.

Det er arbeidet målrettet for å styrke tilbudet til disse ungdommene. Likevel var det i februar 2020 kun 36 prosent av dem som begynte i opplæring, jobb eller tiltak etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten i fylkene. Dette viser at det er nødvendig at departementene fortsatt legger til rette for tilbud og oppfølging tilpasset ungdommenes behov.

Myndighetenes arbeid for å øke tallet på læreplasser

Vi vil også fortsette å følge opp myndighetenes arbeid for å øke tallet på læreplasser for elever på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. Stortinget mottok undersøkelsen i mai 2016.

Vi merker oss at andelen elever som får læreplass, og antallet lærekontrakter og lærebedrifter har økt, men det er fortsatt en betydelig andel elever som ikke får læreplass. Mer enn en fjerdedel av de godkjente lærebedriftene har ikke hatt lærling det siste året. Effekten av tiltakene for å øke antall lærekontrakter og rekruttere nye lærebedrifter vil først ses om noen år.

Myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Undersøkelsen ble sendt til Stortinget juni 2016. Det er satt i verk mange tiltak for å styrke arbeidet mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Samtidig er det for tidlig å vurdere om flere av de sentrale tiltakene har hatt ønsket effekt. Sosial dumping er fortsatt en stor utfordring i norsk arbeidsliv, og offentlig sektor har et særlig ansvar for å motvirke dette. Vi vil følge saken videre.

Avsluttede saker

I disse åtte sakene har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i sin behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp videre at de iverksatte tiltakene har ønsket effekt og gir resultater.

Vår oppfølging av tidligere undersøkelser er ferdigbehandlet i Stortinget.

Vi overleverte vår oppfølging til Stortinget 15. desember 2020. De debatterte den i Stortinget 11. mai 2021 og voterte over den 18. mai.

Les mer på stortinget.no

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Kategorier: Arbeidsliv Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no