Dokument 3:8 (2016–2017) / Offentliggjort Oppfølgingsundersøkelse av arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Selv om det er forbedringer på mange områder, er det fremdeles svakheter i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Flere departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet i egne sektorer.

Funn og anbefalinger

Oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men kravgrunnlaget er fortsatt uklart på viktige områder

 • Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene – blant annet krav til tydeligere konklusjoner, tettere oppfølging av tilsynene og regjeringsbehandling av tilsynsrapporter.
 • Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at kravene på viktige områder ikke er klargjort tilstrekkelig.
 • Fire av åtte departementer som det er ført tilsyn med i perioden 2014–2016, har brudd på krav på området risiko og sårbarhet. Slik oversikt er avgjørende for kvaliteten på beredskaparbeidet i departementene.

Det gjennomføres mer systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser, men det er utfordringer med å følge opp tiltak på tvers av sektorer

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har arbeidet med å systematisere erfaringer fra øvelser og hendelser,.
 • Det gjenstår fortsatt utfordringer med hensyn til oppfølging av øvelser og hendelser på tvers av sektorer, blant annet knyttet til fordeling av oppgaver og ansvar, og konkretisering av læringspunkter.

Balansen mellom fylkesmennenes oppgaver og ressurser er bedre enn tidligere, men det er store forskjeller i utøvelsen av beredskapsarbeidet mellom fylkene og fortsatt utfordringer ved styringen

 • Det ble i 2015 innført en ny instruks for fylkesmennene som har bidratt til å gi en klarere framstilling av hvilke oppgaver embetene skal ivareta på området samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Etter Riksrevisjonens vurdering, varierer fylkesmennenes arbeid med å styrke og veilede kommunene på beredskapsområdet i stor grad fra et fylke til et annet.

Både etats- og virksomhetsstyringen er bedret

 • Det er etablert en tydeligere rolle- og ansvarsavklaring mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Både Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt i gang en rekke tiltak for å løse utfordringer som ble påpekt i den forrige undersøkelsen.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • klargjør kravgrunnlaget for tilsyn med beredskapsarbeidet i departementene
 • tar initiativ til at fylkesmennenes oppfølging av det kommunale beredskapsarbeidet blir mer ensartet, og at det legges vekt på resultater av embetenes beredskapsarbeid i styringen
 • styrker den tverrsektorielle oppfølgingen av øvelser og hendelser
 • forsterker arbeidet med etats- og virksomhetsstyringen av DSB

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

I 2015 la Riksrevisjonen fram en undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. På grunn av de alvorlige funnene oppfordret flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Riksrevisjonen til å gjennomføre en tilsvarende forvaltningsrevisjon på beredskapsområdet i løpet av de neste to årene.

Målet med den nye undersøkelsen har vært å belyse Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps oppfølging av Riksrevisjonens forrige undersøkelse.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 20. juni 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap