Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:3 (2014–2015) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd

Økende aktivitet i Arktis gjør samarbeidet i Arktisk råd enda viktigere. Rådet kan bli mer effektivt med bedre styring, organisering og rapportering.

Funn

Styrket samarbeid og økt kunnskap

 • Arktisk råd har bidratt til å styrke samarbeidet og øke kunnskapen, særlig om miljø og klimaendringer.
 • Rådet har også bidratt til en felles forståelse av utfordringene i Arktis og hvilke tiltak som bør settes i verk.

Bedre styring og organisering kan gi økt effektivitet

 • Arktisk råds organisasjonsstruktur er ikke hensiktsmessig.
 • Styringen av arbeidet er mangelfull, både når det gjelder prioritering, finansiering og rapportering.

Tiltak for bedre deltakelse av urfolk

 • Betydningen av å involvere urfolk er tydelig uttrykt.
 • Deltakelsen av urfolk i rådet varierer som følge av mangel på ressurser, både økonomiske og tilgjengelig kompetanse og personell.

Bedre koordinering og oppfølging av norske myndigheters arbeid med Arktisk råd

 • I tillegg til Utenriksdepartementet har en stor del av arbeidet i rådet vært under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.
 • Andre berørte departementer har ikke vært like engasjert.
 • Øvrige fagmyndigheter har en noe uklar rolle og funksjon, og det er ingen fast praksis for å få oversikt over hvordan anbefalinger følges opp.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

 • forsterker arbeidet for å gjøre Arktisk råd til et mer effektivt organ med vekt på bedre styring, organisering, finansiering og rapportering
 • legger bedre til rette for koordinering og samhandling av arbeidet i Arktisk råd med de ansvarlige sektordepartementene
 • tar initiativ til tiltak slik at alle berørte departementer i større grad finner arbeidet med Arktisk råd formålstjenlig, både for å kunne nyttiggjøre seg arbeidet i Arktisk råd og å bidra med kompetanse på aktuelle områder

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Arktisk råd ble opprettet i 1996 for å fremme samarbeid mellom de arktiske statene og arktiske urfolksorganisasjoner, særlig innen bærekraftig utvikling og miljøvern. Klimaendringene gjør Arktis mer tilgjengelig og åpner for økt økonomisk aktivitet. Dette forsterker miljøutfordringene og gjør Arktisk råd enda viktigere framover.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere norske myndigheters arbeid med Arktisk råd og å belyse hvordan Arktisk råd organiserer og finansierer sitt arbeid. Undersøkelsen er det norske bidraget til en multilateral revisjon av medlemslandenes arbeid med Arktisk råd.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 12. juni 2015.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Bistand/utenriks