Dokument 3:10 (2014-2015) / Offentliggjort Undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

​​Fylkesnemndenes behandling av barnevernssaker tar betydelig lengre tid enn lovens krav. I 2014 hadde nær 30 prosent av sakene en behandlingstid på over fire måneder.

Funn og anbefalinger

Saksbehandlingstiden for ordinære saker er ikke i samsvar med sentrale krav i barnevernloven

 • Forhandlingsmøte skal avholdes snarest, og hvis mulig 28 dager etter at saken ble mottatt i fylkesnemnda. Fra 2010 til 2014 har gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt fra 75 til 89 dager.
 • Ingen fylkesnemnd har i 2010–2014 vært i nærheten av å oppfylle lovens krav. Det er i perioden store variasjoner i den enkelte nemnd og mellom nemndene.
 • I 2014 har nesten 30 prosent av de ordinære sakene med forhandlingsmøte en total saksbehandlingstid på mer enn 16 uker.

Fylkesnemndene har blitt mer produktive, men det er fortsatt et potensial for å behandle flere saker

 • Fylkesnemndene utnytter ressursene bedre i perioden, og forskjellene mellom nemndene har blitt redusert.
 • Det er likevel mulig å øke produksjonen i enkelte nemnder.

Det er svakheter i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets styring og oppfølging av Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Undersøkelsen viser at departementet i sin styring og oppfølging har oppmerksomhet på saksbehandlingstid.
 • Til tross for dette er tidene langt ut over lovens krav.

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har bedret styringen av fylkesnemndene, men det er fortsatt muligheter for forbedring

 • Sentralenheten har blant annet bedret ledelsen og erfaringsutvekslingen i fylkesnemndene, men har ikke lyktes med å utjevne forskjellene i saksbehandlingstider.
 • Forskjellene har økt i perioden, og i 2014 varierte saksbehandlingstiden imellom nemndene med 49 dager.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • legger til rette for at nemndslederne får økt oppmerksomhet om barnevernlovens muligheter for forenklet saksbehandling, og vurderer om det er behov for økt veiledning og opplæring i denne sammenheng
 • tar initiativ til å avklare hvilke tiltak som må iverksettes for at fylkesnemndene skal kunne oppfatte lovens tidskrav til saksbehandling av de ordinære sakene som realistisk og forpliktende
 • sørger for at fylkesnemndene så snart som mulig får et nytt og forbedret saksbehandlingssystem
 • videreutvikler virkemidlene for utveksling av ressurser for å redusere de store forskjellene i saksbehandlingstid mellom fylkesnemndene. Dette bør være en særlig viktig oppgave for sentralenheten.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker behandler og avgjør saker om tvangstiltak. Saksbehandlingstidene i fylkesnemndene har i mange år vært lengre enn lovens krav. Dette har store konsekvenser for barna, de berørte familiene og barnevernets arbeid.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere saksbehandlingstiden og produktiviteten i fylkesnemndene, og å undersøke årsakene til at det er lang saksbehandlingstid.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 9. februar 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn