Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:14 (2015–2016) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Offentlige virksomheter forhindrer ikke sosial dumping godt nok ved egne anskaffelser.

Funn og anbefalinger

Offentlige virksomheter etterlever ikke i tilstrekkelig grad regelverket som skal bidra til å forhindre sosial dumping ved egne anskaffelser

 • I 60 prosent av 599 undersøkte anskaffelser forelå det skriftlige rutiner i samsvar med anbefalt praksis for å sikre at kontraktene oppfylte forskriftskrav om å ivareta lønns- og arbeidsvilkår.
 • Under halvparten av anskaffelsene etterlever fullt ut alle kravene til informasjon om lønns- og arbeidsvilkår ved utlysning av anbudskonkurranse og utforming av kontrakt.
 • I bare halvparten av anskaffelsene ble det vurdert om det var behov for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.
 • Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av kontrollene kunne dokumenteres.
 • Riksrevisjonen mener at slike mangler vanskeliggjør arbeidet med å motvirke sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Manglende kompetanse om regelverket synes å være en viktig årsak til mangelfull etterlevelse.

Arbeids- og sosialdepartementets innsats for å sikre et arbeidsliv uten sosial dumping i offentlige anskaffelser kan forbedres

 • Etter Riksrevisjonens vurdering er departementets virkemidler for lite kjent blant de som skal anvende regelverket.
 • Veiledningsmaterialet er ikke godt nok formidlet til de som har størst behov for dette.

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet bidrar ikke nok til å sikre at offentlig sektor etterlever regelverket som skal forhindre sosial dumping

 • Arbeidstilsynet har gjennomført få tilsyn på området.
 • Tilsyn som er gjennomført, har avdekket feil og mangler i flere anskaffelser.
 • Det er behov for bedre kunnskap og kompetanse om hvordan offentlige oppdragsgivere skal følge opp at lønns- og arbeidsvilkår etterleves.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Arbeids- og sosialdepartementet

 • ytterligere styrker innsatsen for å forhindre sosial dumping ved anskaffelser i offentlig sektor; både de formelle kravene til anbudsprosesser, utforming av kontrakter og nødvendig oppfølging av leverandører
 • tar initiativ til et samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS for å unngå sosial dumping ved anskaffelser i kommunal sektor
 • iverksetter informasjons- og veiledningstiltak rettet mot øvrige departementer slik at disse gjennom den ordinære styringsdialogen setter søkelys på viktigheten av at statlig sektor i enda større grad gjennomfører regelverket etter intensjonen
 • vurderer hvordan Arbeidstilsynet gjennom sitt tilsyns- og veiledningsarbeid i større grad kan bidra til at offentlig sektor etterlever formål og krav om å forhindre sosial dumping i offentlig sektor 

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Etter utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet i 2004 har det vært sterk vekst i antall arbeidstakere som tilbyr tjenester i Norge. Utenlandske arbeidstakere har imidlertid ofte blitt tilbudt lønns- og arbeidsvilkår som ikke følger regelverket og standardene som gjelder ellers i det norske arbeidslivet. Offentlig sektor foretar betydelige innkjøp, og Stortinget har slått fast at det offentlige har et særlig ansvar for å forebygge og hindre sosial dumping ved egne anskaffelser.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad offentlig sektor i sine anskaffelser ivaretar Stortingets mål om et arbeidsliv uten sosial dumping.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 13. mars 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv