Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2022─2023) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2022

I årets rapport om oppfølgingsundersøkelsene våre kan vi avslutte 13 av 14 tidligere saker. Vi følger tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen opp videre. I tillegg gir vi svært alvorlig kritikk i en av de avsluttede sakene – om fregattvåpenets operative evner.

Fregattvåpenet

I vår undersøkelse om fregattvåpenets operative evne fra 2016, avdekket vi at fregattvåpenet ikke hadde den operative evnen som Stortinget hadde forutsatt. Hovedårsaker var etterslep på vedlikehold og utfordringer med reservedeler, ammunisjon og personell. Fartøyene var også uten en av sine viktigste kapasiteter, NH90-helikoptrene, som Forsvarsdepartementet opplyste at ikke ville være på plass før i 2020.

I etterkant av den opprinnelige undersøkelsen satte Forsvarsdepartementet i gang flere tiltak. I oppfølgingsundersøkelsen svarer imidlertid departementet at fregattvåpenet fortsatt har utfordringer på kompetanse og bemanning, vedlikeholdsetterslep og tilgang på reservedeler og ammunisjon.

Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at det fortsatt er vesentlige utfordringer ved fregattvåpenets operative evne. Riksrevisjonen vil her særlig peke på utfordringene med vedlikehold, reservedeler, ammunisjon og personell som i lang tid har vært kjent i både Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Vi mener likevel ikke det er hensiktsmessig med en ytterligere oppfølging av undersøkelsen på grunn av alderen på fartøyene. Vi vil understreke betydningen av å iverksette og følge opp nødvendige tiltak, og vi merker oss at omfattende oppgraderinger er planlagt fra 2024 for å styrke den operative evnen på dagens fregatter.

Les mer fra side 30 i rapporten.

Undersøkelse vi følger videre: Tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Vi ser positivt på at det er gjennomført og planlagt tiltak for å forbedre tjenestene til eldre. Det gjenstår imidlertid en del før tjenestene er på et godt nok nivå.

Departementets egne analyser viser at helse- og omsorgstjenestene er preget av knapphet på helse- og sosialfaglig personell, at det er mangel på kompetanse- og kunnskapsgrunnlag, at det er for lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og samhandling, og at det er svakheter i ledelsen og i planleggingen og organiseringen av tjenestene.

Les mer fra side 8 i rapporten.

Avsluttede saker

Oppfølginger fra i fjor

I fjorårets rapport om oppfølgingsundersøkelser besluttet vi å følge fire saker videre. Tre av disse vil bli fulgt opp på nytt neste år. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet vil bli fulgt opp gjennom en ny undersøkelse som handler om årsaker til forsinkelser og innstillinger på jernbane.

Stortinget har ferdigbehandlet oppfølgingen

Vi leverte oppfølgingen til Stortinget 27. oktober 2022. De behandlet den 9. februar 2023.

Les mer på stortinget.no

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Helse Offentlig forvaltning Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no