Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

​Antallet eldre vil øke i årene framover. Både staten og kommunene må forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak.

Funn og anbefalinger

Det er store utfordringer med pasientsikkerheten i eldreomsorgen

 • Det er store utfordringer blant annet når det gjelder ernæring, legemidler og fall.
 • Det er vanskelig for pasientsikkerhetsprogrammet å nå ut med virkemidlene sine til alle kommunene.
 • Mange kommuner kan forbedre forutsetningene for god pasientsikkerhet ved å organisere arbeidet i tjenestene på andre måter, særlig i hjemmetjenesten.

Det mangler nødvendig kunnskap om kvaliteten i eldreomsorgen

 • Dette er på grunn av lav tilsynsaktivitet, lite forskning og få gode kvalitetsindikatorer.
 • Det er få kvalitetsindikatorer for eldreomsorgen, særlig i hjemmetjenestene.
 • Mange av kvalitetsindikatorene har dårlig datakvalitet.
 • Det gjennomføres få planlagte tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre.

Eldre blir tildelt helse- og omsorgstjenester uten at behovene og ønskene deres er godt nok utredet

 • I tre av ti saker der kommunen har fattet vedtak om hjemmesykepleie, går det ikke fram av saken hvilken hjelp brukeren selv ønsker.
 • I én av fire saker har ikke kommunen vært i kontakt med brukeren før vedtaket ble gjort.
 • I minst 20 prosent av sakene som er gjennomgått, burde samtykkekompetanse vært omtalt, for eksempel fordi brukeren åpenbart har demens eller pårørende opptrer på vegne av den eldre.

Mer kunnskap om forbedringsarbeid vil bidra til å styrke kvaliteten i eldreomsorgen

 • Kunnskap om hvordan forbedringsarbeid bør ledes og gjennomføres, er en stor fordel i arbeidet med kvalitetsforbedringer i eldreomsorgen.
 • Forbedringskunnskap kan gi kommunene bedre forutsetninger for å kunne etterleve kravene til systematisk arbeid med pasientsikkerhet.
 • Det er en oppgave for staten å bidra til at kommunene styrker sin kompetanse om forbedringsarbeid.

Staten har ikke god nok oversikt over kommunenes arbeid med å sikre riktig kapasitet i eldreomsorgen

 • Investeringstilskuddet har bidratt til utbygging og modernisering av omsorgsplasser, men det er usikkert om kapasiteten innen heldøgns omsorg for eldre har blitt bedre.
 • Selv om flertallet av kommunene har tatt i bruk velferdsteknologi, er det mange kommuner som fortsatt ikke gjør det.
 • Fylkesmennene har begrenset informasjon om hvor mange kommuner som har planer for eldreomsorgen, og om innholdet i og kvaliteten på planene.
 • Det er viktig at staten sikrer seg god informasjon om kommunenes arbeid med analyser og planer.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet

 • sikrer at statlige virkemidler bidrar til at kommunene utreder de eldres behov og ønsker bedre, før de tildeler helse- og omsorgstjenester
 • sikrer at de eldres klagerettigheter blir bedre ivaretatt, både i kommunene og gjennom fylkesmennenes behandling
 • bidrar til mer presis kunnskap om kvaliteten i eldreomsorgen, blant annet ved å utvikle flere og bedre nasjonale kvalitetsindikatorer
 • bidrar til å spre anerkjent kunnskap i kommunene om hvordan arbeid med kvalitetsforbedringer bør ledes og gjennomføres
 • sørger for å ha god informasjon om hvordan kommunene forbereder seg på konsekvensene av den forventede økningen i antall eldre, og vurderer hvordan statlige virkemidler best kan brukes for å bistå kommunene i arbeidet
 • vurderer hvordan departementets virkemidler kan hjelpe kommunene i deres arbeid med å redusere det høye sykefraværet og den omfattende bruken av deltid
 • avklarer, i samarbeid med KS, hva «heldøgns omsorg» for eldre innebærer og hvordan begrepet skal brukes i planlegging og statistikk

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Eldre som blir tildelt helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid. Vedtakene skal være basert på en faglig vurdering av den enkeltes behov, og kommunene skal legge stor vekt på hva den eldre selv mener. Kommunene skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å forbedre kvaliteten i eldreomsorgen og sørge for at tjenestene er trygge og sikre. Tiltak og virkemidler på nasjonalt nivå skal støtte kommunene.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om eldre får kommunale helse- og omsorgstjenester i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om likeverdig tilgjengelighet og god kvalitet, og hvordan de statlige virkemidlene er innrettet for å understøtte kommunenes arbeid med å forbedre tjenestene.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mars 2019. Komiteen forutsetter at statsråden tar funnene i rapporten på alvor, og anbefaler at statsråden og departementet følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no