Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:3 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret

Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt. Leverandøren har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok.

Kun deler av undersøkelsen er offentliggjort, mesteparten av undersøkelsen er gradert.

Funn 

Stortingets forutsetninger for anskaffelsen av NH90 og helikoptrenes operative evne er ikke oppfylt

 • Det er store forsinkelser i både i leveranse og innfasing.
 • Helikoptrene har så langt gitt få flytimer, har lav tilgjengelighet og svært begrenset operativ virksomhet.
 • Helikoptrene har stort vedlikeholdsbehov og meget høye driftskostnader.

Sentrale årsaker til forsinkelsene

 • Leverandøren NHI har en vesentlig del av ansvaret for forsinkelsene og endringer i leveransene.
 • Viktige forutsetninger for anskaffelsen er ikke fulgt opp godt nok. Det var forutsatt at det skulle velges et helikopter med kjent teknologi og en leverandør med dokumentert driftssikkerhet. NH90 eksisterte bare som prototyp og NHI hadde ingen produksjon å vise til, men ble likevel valgt som leverandør.
 • Kontrakten med leverandøren har vesentlige svakheter.
 • Det har vært mangler i planleggingen og utilstrekkelig bemanning i Luftforsvaret og FLO/FMA.
 • Det har vært svak styring og lite effektiv koordinering i innfasingen av helikoptrene. Det har manglet et overordnet organ for effektiv samordning og beslutningstaking.

Riksrevisjonens vurderinger

Etter Riksrevisjonens vurdering er Forsvarsdepartementets sene involvering alvorlig, særlig sett på bakgrunn av det økonomiske omfanget og de omfattende operative konsekvensene som NH90-forsinkelsen har hatt for kystvaktfartøy og fregatter.

Undersøkelsen viser at Luftforsvaret opplevde koordineringsproblemer i sin rolle som totalprosjektkoordinator, særlig i perioden med innfasing av NH90, uten at overordnet nivå grep inn ved prioriteringskonflikter og manglende oppfølging av beslutninger. Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet som prosjekteier ikke tok tak i utfordringen Luftforsvaret hadde som totalprosjektkoordinator tidligere.

Selv om leverandøren NHI bærer en stor del av ansvaret for forsinkelsene, er det likevel etter Riksrevisjonens syn sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i beslutningsgrunnlaget for valget av NH90 i 2001, og at de ikke fulgte opp viktige forutsetninger for anskaffelsen godt nok og tok risikoen mer alvorlig. Dette har fått store konsekvenser for den operative evnen til både Kystvakten og fregattvåpenet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

 • sørger for at grunnleggende forutsetninger er klart defnert og ivaretas i hele anskaffelsesprosessen
 • foretar grundig vurdering av leverandøren i vesentlige anskaffelser og at vurderingene blir fulgt opp gjennom anskaffelsen
 • vurderer om virkemidlene i kontraktene for vesentlige anskaffelser gir leverandøren(e) tilstrekkelige insentiver til å overholde bestemmelsene i kontrakten
 • vurderer tiltak som sikrer at det utarbeides planer for innfasing av materiell i tide, særlig når det er involvert mange enheter og disse er avhengig av hverandre for å oppnå effektiv innfasing
 • har en praksis som i vesentlige anskaffelser sørger for klar ansvarsfordeling og tydelige styringslinjer og myndighetsforhold mellom Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, Forsvarsstaben og de aktuelle våpengrenene

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Forsvaret inngikk i 2001 kontrakt med Nato Helicopter Industries (NHI) om leveranse av 14 helikoptre av typen NH90. Anskaffelsesprosjektets kostnadsramme er 8,018 milliarder kroner i 2018-verdi. Helikoptrene skulle leveres i løpet av 2008. Leveransene og innfasingen av NH90 i Forsvaret er sterkt forsinket. Stortinget har fått beskrevet at forsinkelsene i all hovedsak skyldes mangler ved leveransene fra leverandøren.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke årsakene til at NH90-helikoptrene ikke er levert og innfaset i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter primært perioden 2010–2017. Leverandøren har erkjent ansvar for forsinkelsene fram til 2011. I den grad undersøkelsen har avdekket vesentlige forhold som lå forut for 2010, er disse også inkludert.

Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mai 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no