Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:7 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Bruken av innsigelser for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i plansaker er strammet inn, og det legges mer vekt på lokal handlefrihet i kommunal arealplanlegging. Dette kan føre til at de nasjonale målene som innsigelsesordningen skal ivareta, ikke blir fulgt opp godt nok.

Funn

Bruken av innsigelsesinstituttet som verktøy for å ivareta nasjonale interesser er strammet inn

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt signaler om å være varsomme med å fremme innsigelser.
 • Departementet tar få innsigelser til følge.

Regionalt planforum bidrar lite til å samordne interesser og redusere antall innsigelser

 • Det er stor variasjon mellom fylkene i hvordan de har organisert forumene, og hvor godt de fungerer.

Fylkesmennenes samordning av innsigelser sikrer ikke tilstrekkelig åpenhet og forutsigbarhet

 • Loven stiller krav om åpenhet og forutsigbarhet. Fylkesmennenes samordning og avskjæring av innsigelser skjer delvis i lukkede prosesser.

Styringsinformasjonen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har om bruk av innsigelser, har varierende kvalitet

 • Kommune–stat-rapporteringen (KOSTRA) og fylkesmennenes årsrapporter gir ikke departementet god nok oversikt over bruk av innsigelser og dispensasjoner.

Det er behov for bedre kunnskap om innholdet i innvilgede dispensasjoner fra vedtatte planer og planbestemmelser

 • Lovens vilkår for å gi dispensasjoner er strenge. Likevel viser KOSTRA-tall for 352 kommuner at det i 2017 ble gitt over 15 000 dispensasjoner.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet å

 • vurdere om behandlingen av innsigelser fremmer hensynet til nasjonale og vesentlige regionale interesser som innsigelsesinstituttet skal sikre
 • sørge for at fylkesmennenes samordning av innsigelser ivaretar kravene til åpenhet og forutsigbarhet
 • iverksette tiltak for å veilede fylkeskommunene, kommunene og innsigelsesmyndighetene for å sikre at regionalt planforum fungerer etter intensjonen i plan- og bygningsloven og en mer enhetlig praktisering av planforum mellom regionene
 • sørge for bedre styringsinformasjon om innsigelser gjennom tydeligere krav til fylkesmennenes rapportering og å bidra til å forbedre kvaliteten på KOSTRA-tallene om innsigelser
 • sikre bedre kunnskap om kommunenes dispensasjonspraksis

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Innsigelsesinstituttet skal bidra til å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen. Eksempler på dette er jordvern, strandsone, naturmangfold, reindrift, folkehelse, barn og unges interesser, kulturminner, trafkksikkerhet og skredfare. Det er risiko for at flere slike hensyn ikke ivaretas godt nok.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser blir ivaretatt i kommunal arealplanlegging, med hovedvekt på hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for å ivareta disse interessene. Undersøkelsen omfatter perioden 2013–2017, med hovedvekt på årene 2015–2017.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 21. mai 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø Landbruk/fiske Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no