Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:13 (2016–2017) / Offentliggjort Undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Dette er et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne.

Funn 

  • Sjøforsvaret har et fregattvåpen med lavere operativ evne enn forutsatt av Stortinget.
  • Reservedelsforvaltningen svekker fregattenes operative evne.
  • Etterslep i vedlikeholdet av fregattene svekker operativ evne.
  • Det er svakheter ved overordnet resultatinformasjon til departementet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

  • forbedrer balansen mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser i fregattvåpenet,både når det gjelder materiell, bemanning og kompetanse
  • iverksetter tiltak for tilgang til reservedeler og utrustning som er nødvendig for å opprettholde den operative evnen som Stortinget har forutsatt
  • iverksetter tiltak for at felles støttefunksjoner er tilstrekkelig bemannet med rett kompetanse, slik at disse ikke blir flaskehalser for fregattvåpenet og andre deler av Forsvaret
  • initierer et arbeid for å sikre en mer enhetlig begrepsbruk og forbedret resultatrapportering om operativ evne i Forsvarsdepartementet og Forsvaret

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Ugradert sammendrag

Denne undersøkelsen ble overlevert til Stortinget som gradert dokument 14. juni 2016. Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å utarbeide et ugradert sammendrag i samråd med Forsvarsdepartementet. Det ugraderte sammendraget ble vedtatt offentliggjort av Riksrevisjonens kollegium i møte 31. januar 2017.

I perioden 2006–2011 mottok Norge fem fregatter av Fridtjof Nansen-klassen som inngår i en syklus der tre fregatter er operative, ett fartøy driftes som opplæringsfartøy og ett er til vedlikehold eller klargjøring. Fregattene spiller en nøkkelrolle for å kunne løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og i krig. Fregattene skal kunne avskrekke og bekjempe undervannsbåter, men må også ha en viss evne til forsvar mot andre fartøyer og fly.

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge om Forsvaret har etablert et fregattvåpen som forutsatt av Stortinget, og å belyse årsaker til eventuelle svakheter eller mangler og mulige konsekvenser av dette for operativ evne.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mai 2017.

Les mer på stortinget.no

 

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no