Dokument 3:4 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Nasjonal transportplan 2018–2029 satte et mål om å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. Denne undersøkelsen gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle faser i planprosessen.

Funn og anbefalinger

Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

 • Et stort samferdselsprosjekt som gjennomgår alle faser av en planprosess tar om lag elleve år og fem måneder fra konseptvalgutredning bestilles til Stortinget vedtar bevilgning.
 • Dette er omtrent det samme som de ti årene planleggingstiden tidligere har blitt anslått til.

Det er lite trolig at planleggingstiden for store samferdselsprosjekter vil bli vesentlig redusert med dagens virkemidler og plansystem 

 • Dagens plansystem forutsetter omfattende utredning og tydelige krav til medvirkning.
 • Det er målkonflikt mellom målet om raske planprosesser og å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket.

Fire sentrale årsaken til den lange planleggingstiden

Undersøkelsen av et utvalg samferdselsprosjekter på veg og bane viser at det er fire sentrale årsaker til at disse prosjektene har hatt lang planleggingstid:

 • innsigelser
 • omfattende utredningsarbeid
 • prosjektets prioritering i nasjonal transportplan
 • nye behandlingsrunder fordi interessemotsetninger ikke løses gjennom kommunens planbehandling

Tiltakene som myndighetene har iverksatt, møter i begrenset grad årsakene til lang planleggingstid

 • Fritak for noen deler av prosessen kan redusere utrednings- og planleggingstiden, men kan gjøre det nødvendig å utvide andre planfaser.
 • Innstramming i innsigelsespraksisen påvirker i liten grad planleggingstid i prosjekter der legitime interesser står mot hverandre.
 • Tiltaket Økt bruk av statlig plan er benyttet oftere, men er fortsatt lavt.

Anbefalinger

For å nå målet om redusert planleggingstid, anbefaler Riksrevisjonen Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å følge opp utviklingen i planleggingstid og vurdere behovet for ytterligere tiltak, som 

 • sørge for bedre sammenheng mellom planprosessene og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene
 • vurdere behovet for i større grad å sette frister for planleggingstiden for de enkelte prosjektene
 • vurdere muligheter for forenklinger i plansystemet

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Effektiv planlegging er ifølge Stortingets transport- og kommunikasjonskomite avgjørende for å innfri de store ambisjonene for samferdselssektoren. Samferdselsdepartementet anslo i 2012 at den totale planleggingstiden var om lag 10 år. Et mål om halvering av planleggingstid for store samferdselsprosjekter ble tydelig uttrykt i Nasjonal transportplan 2014–2023. I Nasjonal transportplan 2018–2029 er målet videreført som et mål om effektivisering av planprosessene og redusert planleggingstid.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere arbeidet myndighetene så langt har gjennomført for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Undersøkelsen omfatter investeringsprosjekter på over 750 mill. kroner på riksveg og jernbane i perioden fra 2010 til 2017.

 

Foto: Tor Arvid A. Gundersen og Silje Drevdal / Statens vegvesen

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. mars 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no