Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familieetatens akutt-tilbud er ikke dimensjonert slik at det er mulig å alltid kunne gi barn et tilbud som imøtekommer barnevernets vurdering av behovet.

Funn

Det er ulik tolkning av regelverket om Bufetats bistand til den kommunale barneverntjenesten

  • Regelverket tolkes ulikt i og mellom Bufetat-regionene og mellom Bufetat og kommunal barneverntjeneste.
  • Dette kan gi forskjellige forventninger til hva bistandsplikten innebærer og når den er overholdt.
  • Forskjellige tolkninger får uheldige konsekvenser for barna som akuttplasseres.

Den kommunale barneverntjenesten får ikke alltid det avgjørende ordet i valg av tiltak til barn som akuttplasseres, slik loven forutsetter

  • Et godt tilbud til det enkelte barnet forutsetter godt samarbeid mellom barneverntjenesten, som kjenner barnets behov, og Bufetat, som tilbyr tiltakene.
  • Mangel på ledige tiltak gjør at den kommunale barneverntjenesten ikke alltid får det avgjørende ordet i valg av tiltak.

Bufetat kan ikke tilby alle barn et tilpasset akutt-tilbud

  • I noen tilfeller tilbyr Bufetat tiltak som er langt unna barnets hjemsted, og tiltak som ikke er i tråd med den kommunale barneverntjenestens vurderinger av barnets behov.
  • Dette bryter med det overordnede prinsippet i barnevernloven om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og likestillingsdepartementet

  • legger til rette for at alle barn som akuttplasseres får et tilbud i samsvar med lovens overordnede prinsipp om at barnets beste skal tillegges avgjørende vekt
  • sørger for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted
  • klargjør overfor Bufetat hva bistandsplikten i akuttplasseringer innebærer, og når bistandsplikten anses å være overholdt; departementet må sørge for at direktoratet følger opp dette overfor aktørene i barnevernet

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dersom et barn er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp, har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn. Ofte skjer dette gjennom midlertidige akuttvedtak om plasseringer utenfor hjemmet. Den kommunale barneverntjenesten avgjør om et barn skal akuttplasseres. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har plikt til å bistå ved plassering av barn utenfor hjemmet. Det inntrer når kommunen har forespurt om slik bistand. Undersøkelsen omfatter perioden 2014–2017.

Målet med revisjonen har vært å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene i akuttsaker i samsvar med barnas beste og Stortingets vedtak og forutsetninger.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Stortinget behandlet saken 4. desember 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no