Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:11 (2015–2016) / Offentliggjort Undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

Skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt. Dette gir ofte feil ved ligningen.

Funn

Det er mange feil i ligningsfastsettelsen for utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

 • Ved kontroll av ligningen for 2014 hadde 34 prosent av skattyterne med D-nummer minst ett kontrollutslag for mulig feil. Blant alle skattytere var andelen 14 prosent.
 • Ligningen endres for langt flere skattytere med D-nummer enn for øvrige skattytere.

Komplisert regelverk fører i mange tilfeller til feil i ligningsfastsettelsen

 • Regelverket er på noen sentrale områder komplisert og kan føre til forskjellsbehandling.
 • Skatteregionene har i flere år ønsket forenklet beskatning for deler av gruppen utenlandske skattytere.

Finansdepartementet har ikke lagt godt nok til rette for å oppnå riktig beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold

 • Selv om utfordringene med regelverket har vært kjent lenge, har det vært lite utvikling av regelverket for å oppnå mer korrekt og effektiv ligningsbehandling.
 • Riksrevisjonen vurderer det som kritikkverdig at Finansdepartementet, også ut fra egne vurderinger av risiko og vesentlighet, ikke har fulgt opp godt nok.

Kvaliteten på D-nummerbasen er ikke god nok:

 • Det er usikkert hvor mange av personene med D-nummer i skattemanntallet som har en aktiv tilknytning til Norge
 • Av om lag 270 000 personer som sto i skattemantallet med D-nummer i 2012, hadde vel 130 000 fortsatt D-nummer i 2014.
 • Tre av fem skatteregioner har ikke prioritert å rydde i sine D-nummer.

Det er svakheter ved ID-kontrollen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende

 • Mange av dem som skattlegges ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, møter ikke til ID-kontroll.
 • Næringsdrivende kan unngå frammøte for ID-kontroll ved å få D-nummer fra Brønnøysundregistrene.

Anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Finansdepartementet

 • vurderer mulighetene for regelverksendringer som kan bidra til riktigere og mer effektiv beskatning av utenlandske skattytere på midlertidig opphold
 • sammen med Skattedirektoratet iverksetter tiltak slik at bare personer med aktiv tilknytning til Norge er registrert med D-nummer i skattemanntallet
 • sammen med berørte departementer vurderer å innføre ID-kontroll ved personlig frammøte for utenlandske næringsdrivende
 • vurderer hvordan skatteetaten kan styrke innsatsen overfor utenlandske næringsdrivende slik at disse i større grad etterlever regelverket

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Utvidelsen av EØS-området fra 2004 og høyere arbeidsledighet i Europa har økt tilstrømmingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende. Skatteetatens arbeidsprosesser på skatte- og folkeregisterområdet har bakgrunn fra en tid med få utenlandske skattytere. Den store økningen i antall og de spesielle skattereglene og skatteavtalene som gjelder for denne gruppen, har gjort skattleggingen omfattende og ressurskrevende.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere skatteetatens innsats for å bidra til korrekt og effektiv fastsettelse av skatt fra utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge. Undersøkelsen omfatter inntektsårene 2012–2014.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 13. mars 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Skatter/avgifter