Hopp til hovedinnhold

Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet

Vi undersøker om myndighetenes samordning av arbeidet for å ivareta digital sikkerhet i sivil sektor er effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Trygt drikkevann

Vi undersøker om myndighetenes arbeid med å sikre innbyggerne trygt drikkevann er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Klikk for å lese mer.

Revisjon av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger og Stortingets administrasjon

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle. Vi ser på fem problemstillinger ─ det...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Sjøfartsdirektoratets tilsyn med arbeids- og levevilkår i sjøfarts- og fiskerinæringen

Vi undersøker Sjøfartsdirektoratets arbeid med å føre tilsyn med og fremme arbeids- og levevilkår for å forebygge ulykker i sjøfarts- og fiskerinæringen.

Klikk for å lese mer.

Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av veinettet

Vi undersøker om veimyndighetene legger til rette for at drift og vedlikehold av veinettet utføres effektivt og med god kvalitet, slik at målene om forbedret framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø...

Klikk for å lese mer.

Fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen

Vi undersøker hvordan myndighetene ivaretar og påvirker fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Vi offentliggjør undersøkelsen i juni 2023.

Klikk for å lese mer.

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet. Vi offentliggjør un...

Klikk for å lese mer.

Norsk bistand til Syriakrisen

Vi vurderer om Utenriksdepartementet sørger for at den norske bistanden til Syriakrisen er effektiv og i tråd med humanitære prinsipper. Vi offentliggjør undersøkelsen i juni 2023.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

Vi undersøker om matsikkerheten i Norge blir ivaretatt gjennom god beredskap, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og økt produksjon. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen sommeren 2023.

Klikk for å lese mer.

Norske skattepliktiges forhold i utlandet

Vi undersøker Skatteetatens og Finansdepartementets arbeid med å avdekke norske skattepliktiges inntekts- og formuesforhold i utlandet. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen høsten 2023.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2