Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Årlig revisjon og kontroll 2018

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2018.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført. I 2019 følger vi op...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Saksbehandlingstid i domstolene

Riksrevisjonen undersøker om tingrettenes og lagmannsrettenes saksbehandling er effektiv og årsaker til variasjon i saksbehandlingstid og produktivitet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Riksrevisjonen undersøker om samiske elever får et godt og likeverdig opplæringstilbud i og på samisk.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Riksrevisjonen undersøker Statkrafts resultater og forventet lønnsomhet for utenlandsinvesteringene og annen virksomhet, og Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av Statkraft.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd

Riksrevisjonen undersøker om Sjømatrådets styring og styringssystemer bidrar til at selskapet har god måloppnåelse og effektiv drift, og i hvilken grad Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging leg...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Riksrevisjonen undersøker årsaker til uønsket variasjon i forbruk av somatiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten, og hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar hensynet t...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bemanningsutfordringer i helsesektoren

Riksrevisjonen undersøker om helseforetakene og de regionale helseforetakene arbeider målrettet og systematisk for å sikre tilstrekkelig bemanning av sykepleiere og spesialsykepleiere i spesialisthels...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Integrering gjennom arbeid

Riksrevisjonen undersøker hvordan de ansvarlige myndighetene jobber for å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager

Riksrevisjonen undersøker om personer med psykiske plager og lidelser har likeverdig tilgang til tjenester med god kvalitet. Vi undersøker også hvordan statlige virkemidler er innrettet for å understø...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2