Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Alexander Kielland-ulykken

Riksrevisjonen undersøker hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil foreligge våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Riksrevisjonens undersøker Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute

Vi undersøker Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI). Dato for publisering er ikke endelig bestemt, men rapporten kommer i løpet av våren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Klagesaksbehandling i NAV og Trygderetten

Vi undersøker i hvilken grad arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten behandler klagesaker på en målrettet måte og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Vi undersøker hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar sitt ansvar for kliniske behandlingsstudier.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager

Vi undersøker behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og plager. Datoen er ikke endelig.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Undersøkelser av Én innbygger – én journal i helsesektoren

Riksrevisjonen gjennomfører to undersøkelser om IT-satsingen Én innbygger – én journal i helsesektoren. Den ene handler om den overordnede styringen, den andre om anskaffelsene av konsulenttjenester t...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av sommeren 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2