Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonen undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer. Rapporten blir levert til Stortinget 4. oktober. Selve rapporten er gradert og unntatt offentlighet, men vi offentliggjø...

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler

Vi undersøker om innsatte i, og løslatte fra, fengsler, mottar helse-, velferds- og utdanningstjenester som er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Årlig rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap – 2021

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen – fra statsbudsjett til statsregnskap – for budsjettåret 2021.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Oppfølging 2022

Vi følger opp våre forvaltningsrevisjoner tre år etter at de er behandlet i Stortinget. Oppfølgingen gir Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Forvaltningspraksis i barnevernet

Vi vurderer om Barne- og familiedepartementet har tilrettelagt for å forbedre forvaltningspraksis i barnevernet.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2021

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Klikk for å lese mer.
Offentliggjøres

Myndighetenes kontroll med grensekryssende avfallstransport

Vi undersøker om myndighetenes kontroll med avfallseksport sikrer natur, helse og miljø.

Klikk for å lese mer.

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet

Vi undersøker om myndighetenes samordning av arbeidet for å ivareta digital sikkerhet i sivil sektor er effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi regner med å offentliggjøre unde...

Klikk for å lese mer.

Revisjon av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger og Stortingets administrasjon

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle. Vi ser på fem problemstillinger ─ det...

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2