Kommende rapporter

Velg en kategori for å begrense utvalget.
Offentliggjøres

Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Vi publiserer undersøkelsen og våre konklusjoner 9. juni.

Klikk for å lese mer.

Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer. Datoen for overlevering til Stortinget er ikke endelig. Vi regner med at det blir i august.

Klikk for å lese mer.

Helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i norske fengsler

Vi undersøker om innsatte i, og løslatte fra, fengsler, mottar helse-, velferds- og utdanningstjenester som er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet. Vi regner med å offentligg...

Klikk for å lese mer.

Forvaltningspraksis i barnevernet

Vi vurderer om Barne- og familiedepartementet har tilrettelagt for å forbedre forvaltningspraksis i barnevernet. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen i august.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes kontroll med grensekryssende avfallstransport

Vi undersøker om myndighetenes kontroll med avfallseksport sikrer natur, helse og miljø. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen i september.

Klikk for å lese mer.

Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet. Vi regner med å off...

Klikk for å lese mer.

Revisjon av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger og Stortingets administrasjon

De folkevalgte på Stortinget ga 6. januar Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Det betyr at vi utvider revis...

Klikk for å lese mer.

Årlig rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap – 2021

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen – fra statsbudsjett til statsregnskap – for budsjettåret 2021. Rapporten offentliggjøres etter planen i oktober.

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet

Vi undersøker om myndighetenes samordning av arbeidet for å ivareta digital sikkerhet i sivil sektor er effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi regner med å offentliggjøre unde...

Klikk for å lese mer.

Myndighetenes arbeid med matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet

Vi undersøker om matsikkerheten i Norge blir ivaretatt gjennom god beredskap, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og økt produksjon. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen i desember.

Klikk for å lese mer.

Side 1 av 2