Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:9 (2014–2015) / Offentliggjort Undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland

Norsk bistand til godt styresett og antikorrupsjon preges av mangelfull planlegging og oppfølging og dårlig måloppnåelse. Klare mål og god rapportering er avgjørende for å kunne følge opp at målene nås.

Funn

Bistanden til godt styresett og antikorrupsjon er lite strategisk innrettet

 • Slik bistand fordelte seg i 2014 på nær 100 land og 1750 enkeltprosjekter.
 • Arbeidet med å konsentrere bistanden på færre prosjekter og land har ikke gitt vesentlige resultater.

Flertallet av de undersøkte prosjektene for styresett og antikorrupsjon har dårlig måloppnåelse og svak bærekraft

 • 20 av de 25 undersøkte prosjektene har i liten grad nådd målene for styrking av institusjoner eller organisasjoner og deres evne til å oppnå sine mål eller utøve sin funksjon.
 • Det er enda svakere oppnåelse av mål som mindre korrupsjon, styrkede rettigheter og økt politisk deltakelse.
 • To tredeler av prosjektene har i ganske stor eller stor grad levert de planlagte produktene, slik som handlingsplaner, programvare, seminarer og opplæring av personell.
 • Det er i stor grad usikkert om virkningene vedvarer etter at støtten er avsluttet. 

Dårlig planlegging svekker resultatorientering og mangelfull oppfølging øker risikoen for dårlig
måloppnåelse

 • Plandokumentene for to tredeler av de 25 prosjektene har svake analyser av politiske, økonomiske og juridiske forhold.
 • Det er store svakheter ved målstrukturen og uklare kriterier for måloppnåelse for to tredeler av prosjektene i utvalget.
 • Rapporteringen fra et stort flertall av prosjektene gir i liten grad relevant informasjon om resultater.

Svakt system for vurdering av måloppnåelse gir lite læring

 • Departementet har ikke i noen av de undersøkte prosjektene som er avsluttet, en dokumentert vurdering av måloppnåelse.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

 • vurderer å utforme en strategi som tar utgangspunkt i sentrale mål og virkemidler på området
 • styrker kunnskapsgrunnlaget for styresett- og antikorrupsjonsbistand i de viktigste mottakerlandene
 • forbedrer forvaltningspraksis med å sikre god målstruktur for prosjektene, klare kriterier for å vurdere om målene nås, og bedre rapportering fra mottakerne i samsvar med dette
 • styrker grunnlaget for egen læring ved å innføre en strukturert og systematisk vurdering av måloppnåelse i enkeltprosjekter

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

I 2004–2014 er det brukt 26 milliarder kroner, cirka 10 prosent av statlig norsk bistand, til å styrke styresett og kamp mot korrupsjon.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere kvaliteten på forvaltningen av slik bistand, og å vurdere måloppnåelse og bærekraft – om resultatene vedvarer etter at bistandsfinansieringen er avsluttet. Undersøkelsen omfatter en gjennomgang av overordnet styring og prosjekter i Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Uganda og Zambia.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 9. februar 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Bistand/utenriks