Dokument 3:6 (2014-2015) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Oljevirksomheten bør følges opp tettere for å sikre utvinning av lønnsomme reserver. Olje i eksisterende felt og funn nær disse utgjør ressurser som kan tilføre samfunnet store verdier.

Funn og anbefalinger

  • Det er risiko for at samfunnsøkonomisk lønnsomme oljeressurser ikke blir utvunnet i tide.
  • Oljedirektoratet har ikke tilstrekkelig gjennomslag i oppfølgingen av prosjekter der økt utvinning er tidskritisk.
  • Departementet bruker i begrenset grad de virkemidlene som er tilgjengelig for å sikre økt utvinning i modne områder.
  • Det er behov for styrket oppfølging av samordningsmuligheter.
  • Petoros kapasitet begrenser selskapets muligheter for å maksimere verdien av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet

  • vurderer hvordan Oljedirektoratets oppfølging av felt kan gjøres mer effektiv
  • stiller klarere krav til rettighetshaverne om samordning der det er rasjonelt, og til Oljedirektoratet om å prioritere at det foreligger områdeplaner som gjør det mulig å foreslå og følge opp samordning
  • vurderer på hvilken måte Petoros rammer kan forbedres for å kunne bidra til størst mulig verdiskaping for Statens direkte økonomiske engasjement

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel har passert utvinningstoppen, og økt utvinning fra felt i drift og utbygging av funn nær eksisterende infrastruktur er blant de viktigste utfordringene. Det er fortsatt betydelige oljemengder som kan utvinnes. En rekke tiltak for å øke utvinningen er tidskritiske: eksisterende infrastruktur blir med tiden teknisk uegnet eller ulønnsom, og også nye funn nær felt i drift er ofte avhengig av å bli bygget ut mens eksisterende infrastruktur er på plass.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse utnyttelsen av oljeressursene i modne områder på norsk kontinentalsokkel, og å vurdere hvordan Olje- og energidepartementets forvaltning bidrar til økt utvinning. Undersøkelsesperioden er 2006–2014.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 26. november 2015.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning