Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2022−2023) / Offentliggjort Myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Kort bakgrunn

 • Avfall som ikke håndteres forsvarlig kan forårsake alvorlig forurensing og skade på menneskers helse.
 • Regelverket skal ivareta hensynet til miljøet ved å sikre at et land ikke eksporterer sine avfallsproblemer til andre land.
 • Ulovlig innførsel og utførsel av avfall er et betydelig miljøproblem i mange land og alvorlig kriminalitet.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid er mangelfullt.
 • Oppdagelsesrisikoen er lav.
 • Sanksjoneringen er lite effektiv.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Klima- og miljødepartementet å

 • påse at Miljødirektoratet reagerer på en måte som er virkningsfull, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende
 • sikre at Miljødirektoratet har tilstrekkelige sanksjonsvirkemidler, og i den forbindelse innfører overtredelsesgebyr så snart det er mulig
 • påse at Miljødirektoratet har oppdaterte risikovurderinger og et planverk som legger til rette for god systematikk i gjennomføringen av tilsyn
 • følge opp at Miljødirektoratet innretter tilsynene sine slik at de i større grad kan avdekke alvorlige regelverksbrudd

Vi anbefaler Finansdepartementet å

 • følge opp at Tolletaten i større grad gjennomfører fysiske kontroller når dette er egnet til å avdekke ulovlig avfallsseksport
 • påse at Tolletaten gir Miljødirektoratet tilstrekkelig informasjon om Tolletatens kontroller og oppdagede brudd på regelverket

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 8. desember 2022. De behandlet den 9. mars 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no