Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2022−2023) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter

Ulovlig eksport av avfall er et globalt helse- og miljøproblem. Risikoen for å bli tatt er lav og norske myndigheter har ikke god nok kontroll på hvor avfallet vårt havner.

Kort bakgrunn

 • Avfall som ikke håndteres forsvarlig kan forårsake alvorlig forurensing og skade på menneskers helse.
 • Regelverket skal ivareta hensynet til miljøet ved å sikre at et land ikke eksporterer sine avfallsproblemer til andre land.
 • Ulovlig innførsel og utførsel av avfall er et betydelig miljøproblem i mange land og alvorlig kriminalitet.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Myndighetenes kontroll- og tilsynsarbeid er mangelfullt.
 • Oppdagelsesrisikoen er lav.
 • Sanksjoneringen er lite effektiv.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Klima- og miljødepartementet å

 • påse at Miljødirektoratet reagerer på en måte som er virkningsfull, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende
 • sikre at Miljødirektoratet har tilstrekkelige sanksjonsvirkemidler, og i den forbindelse innfører overtredelsesgebyr så snart det er mulig
 • påse at Miljødirektoratet har oppdaterte risikovurderinger og et planverk som legger til rette for god systematikk i gjennomføringen av tilsyn
 • følge opp at Miljødirektoratet innretter tilsynene sine slik at de i større grad kan avdekke alvorlige regelverksbrudd

Vi anbefaler Finansdepartementet å

 • følge opp at Tolletaten i større grad gjennomfører fysiske kontroller når dette er egnet til å avdekke ulovlig avfallsseksport
 • påse at Tolletaten gir Miljødirektoratet tilstrekkelig informasjon om Tolletatens kontroller og oppdagede brudd på regelverket

Til behandling i Stortinget

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 8. desember 2022.

Følg saken på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no