Administrativ rapport 1 2019 (2019–2020) / Offentliggjort Virksomhetsanalyse av Norges sjømatråd

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at Sjømatsrådets styringssystemer ikke legger til rette for at selskapet utnytter sine ressurser effektivt.

Funn

  • Den samlede effekten av finansieringsordningen og fordelingsmodellen begrenser Sjømatsrådets handlingsrom for å innrette virksomheten best mulig og i samsvar med målet om økt verdiskapning
  • Sjømatrådets styringssystemer legger ikke til rette for god måloppnåelse og effektiv drift
  • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp Sjømatrådets resultater og effektivitet

Bakgrunn

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om

  • Sjømatrådet har en styring som bidrar til at målene for selskapet nås og at driften er effektiv
  • Nærings- og fiskeridepartementet har lagt til rette for og fulgt opp selskapets måloppnåelse og om virksomheten er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no