Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven

For dårlig oppfølging fra Mattilsynet fører til at dyrelidelser får pågå for lenge.

Funn

 • Mattilsynet mangler gode verktøy og systemer for å sikre et risikobasert tilsyn.
 • Gjentatte alvorlige brudd er ikke blitt avdekket på grunn av sen oppfølging fra Mattilsynet.
 • Mattilsynet har ikke en tilstrekkelig opptrappende virkemiddelbruk for de alvorlige sakene med brudd på dyrevelferdsloven.
 • Det tar for lang tid for Mattilsynet å iverksette aktivitetsforbud for dyrehold med alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.
 • Dyrevelferd er vektlagt i styringsdialogen, men Mattilsynets systemer mangler funksjonalitet for effektivt å kunne gi tilstrekkelig styringsinformasjon.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Mattilsynet har ikke systematisert tilgjengelige data fra ulike kilder, som for eksempel kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikke blir dekkende, og grunnlaget for å risikobasere tilsynsvirksomheten blir dermed svakere.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det tar for lang tid før kronisk dårlige dyrehold med fare for å bryte dyrevelferdsloven flere ganger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Kronisk dårlig dyrehold får pågå for lenge.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet følger opp at Mattilsynet

 • utarbeider felles verktøy, systemer og rutiner for å avdekke de dyreholdene som har størst risiko for brudd på dyrevelferdsloven
 • tar i bruk tilgjengelige virkemidler overfor dyreholdere der dette er påkrevd, og trapper opp bruken av strengere virkemidler etter behov 
 • har en tett og systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold 
 • har systemer som gjør det mulig å rapportere nødvendig
  styringsinformasjon på en effektiv måte

Bakgrunn og mål

Dyrevelferd er et område som har stor betydning for samfunnet, og som Stortinget lenge har vært opptatt av. Stortinget ønsker at Norge skal være et foregangsland innen dyrehold og dyrevelferd, og at Mattilsynet skal prioritere å følge opp saker på dyrevelferdsområdet. Ulike rapporter, deriblant rapporter fra Mattilsynet, har imidlertid vist eksempler på grove brudd på loven.

Målet med revisjonen har vært å vurdere i hvilken grad myndighetene legger til rette for og gjennomfører et målrettet tilsyn for å minimere omfanget av alvorlige brudd på regelverket for dyrevelferd i landbruket.

Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no