Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:4 (2022−2023) / Offentliggjort Helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel

Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte ikke fungerer. Det svekker mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet.

Kort fortalt

 • Det er et overordnet mål at domfelte ikke faller tilbake til ny kriminalitet, men kommer i jobb eller utdanning etter gjennomført straff.
 • Kriminalomsorgen har ansvar for å planlegge løslatelsen.
 • Kommuner, helsetjenester, skoler og NAV er ansvarlige for videre oppfølging etter løslatelsen.
 • Glippsoner er samordningsproblemer som oppstår mellom kriminalomsorgen og de som er ansvarlige for oppfølging etter løslatelsen.

Kritikknivå:

Alvorlig

Ansvarlige departementer har i liten grad gjennomført tiltak for å tette glippsonene. De vedtok tiltakene i en tilbakeføringsstrategi i 2017.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

 • Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet mangler kunnskap om innsattes behov for tjenester.
 • Kriminalomsorgen har ikke god nok praksis for å varsle samarbeidspartnerne i rimelig tid før løslatelse.
 • Myndighetene har gjort lite for å kompensere for innsattes manglende tilgang til digitale tjenester.

Konklusjoner

Anbefalinger

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet bør påse at:

 • Kriminalomsorgsdirektoratet kartlegger årsaker til samordningsutfordringer og videreutvikler kunnskapsgrunnlaget. Sånn kan forvaltningen bli bedre i stand til å møte de innsattes behov og gi dem et godt tjenestetilbud
 • kriminalomsorgen systematisk kartlegger innsattes behov for helse-, opplærings- og velferdstjenester. Disse kartleggingene bør de dele med samarbeidspartnerne når det er relevant og når de innsatte har gitt samtykke
 • kriminalomsorgen systematisk varsler relevante samarbeidspartnere når innsatte overføres til andre fengsler og før løslatelse
 • kriminalomsorgen systematisk varsler kommunene om løslatelser i rimelig tid, slik at kommunene kan skaffe bolig og ivareta øvrige oppgaver
 • de regionale tilsynsrådene får i oppdrag å følge opp de av utfordringene som er påpekt i rapporten som ligger innenfor deres ansvarsområde

  De regionale tilsynsrådene

  Kriminalomsorgen har fem regioner. I hver region er det et tilsynsråd som ser til at behandlingen av domfelte og innsatte er i samsvar med gjeldende rett. Medlemmene i tilsynsrådet har ingen tilknytning til kriminalomsorgen.

  Kilde: Kriminalomsorgen.no

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Departementet bør påse at:

 • NAVs bistand til innsatte i fengsel er tilgjengelig og forutsigbar
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet følger opp at NAV-veiledere er til stede i fengsel i et omfang som er i tråd med intensjonen i inngåtte avtaler

Til Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Departementene bør  

 • legge til rette for at innsatte får bedre tilgang til NAVs digitale tjenester
 • kompensere for en eventuell manglende digital tilgang ved å forsterke støtten fra NAV-veiledere eller ansatte i kriminalomsorgen

Til Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Departementene bør

 • videreutvikle samarbeidsavtaler og annet rammeverk som sikrer en god rolleforståelse og arbeidsdeling
 • bedre informasjonsflyten om innsattes behov for å sikre samhandling når det er nødvendig
 • faktisk gjennomføre tiltakene de besluttet i 2017

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 20. oktober 2022. De behandlet den 9. februar 2023.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Arbeidsliv Helse Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no