Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Klagesaksbehandlingen på skatteområdet

Undersøkelsen viser at saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet i flere år har vært for lang, og at dette har uheldige konsekvenser, både for den enkelte skattepliktige og for staten.

Kort fortalt

  • Klageretten på skatteområdet er en sentral rettssikkerhetsgaranti
  • I 2016 ble det etablert en ny klagenemndsordning for å styrke  klageordningen og bedre rettssikkerheten for de skattepliktige

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Klageordningen på skatteområdet sikrer ikke i tilstrekkelig grad forutberegneligheten og rettssikkerheten til skattepliktige.

Konklusjoner

Koronapandemien kan ha påvirket klagebehandlingen, men Riksrevisjonen mener det vil være sterkt kritikkverdig dersom situasjonen med lang saksbehandlingstid fortsetter.

  • Saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet er for lang.
  • Antall ubehandlede klagesaker og andelen eldre saker er fortsatt for høy i sekretariatet for Skatteklagenemnda.
  • Lang saksbehandlingstid har flere uheldige konsekvenser, både for den enkelte skattepliktige og staten.
  • Iverksatte tiltak har ikke sikret en tilfredsstillende klagebehandling på skatteområdet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Finansdepartementet vurderer ytterligere tiltak for å redusere saksrestansene og saksbehandlingstiden for klagesaker på skatteområdet, uten at uavhengigheten og kvaliteten i klagebehandlingen svekkes

Om undersøkelsen

Etter at en ny klageordning på skatteområdet ble etablert i 2016, med en landsdekkende Skatteklagenemd og et eget sekretariat, har klagerestansene økt og saksbehandlingstiden på klageområdet vært lang. Finansdepartementet har i flere år rapportert om problemene med lang saksbehandlingstid i sine budsjettproposisjoner til Stortinget.

Vi har undersøkt i hvilken grad Skatteetaten og Skatteklagenemda behandler klager på en tilfredsstillende måte, slik at Stortingets vedtak og forutsetninger om rettssikkerheten til de skattepliktige blir ivaretatt.

Kategorier: Offentlig forvaltning Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no