Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Sjøfartsdirektoratets saksbehandling av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er vanskelig å etterprøve, fordi vurderinger i saksbehandlingen ikke er dokumentert.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Sjøfartsdirektoratets saksbehandling av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er vanskelig å etterprøve.

Funn

  • Sjøfartsdirektoratet etterlever ikke krav om at vurderinger i saksbehandlingen skal dokumenteres slik at de kan etterprøves.
  • Sjøfartsdirektoratet hadde på kontrolltidspunktet ikke kontroll med hvem som har tilgangsrettigheter i fagsystemet.
  • Etterkontrollen av saker med mulige feilutbetalinger for over 35 millioner kroner har tatt uforholdsmessig lang tid.
  • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oppfølging av kvaliteten i Sjøfartsdirektoratets behandling av søknader om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å følge opp at Sjøfartsdirektoratets forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk ivaretar

  • kravene til dokumentasjon av vurderinger i saksbehandlingen
  • nødvendig sporbarhet av endringer som foretas i fagsystemet
  • kravene til kontroll av tilgangsrettigheter i fagsystemet

Bakgrunn og mål

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk har som formål å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, og bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til andre land. I 2019 er det bevilget om lag 2 milliarder kroner til tilskudd til rederier som har drift av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Sjøfartsdirektoratet behandler over 3000 søknader om tilskudd årlig, og utbetaler tilskudd til om lag 200 rederier fordelt på 560 skip. I 2019 omfattet ordningen om lag 11 900 sjøfolk.

Målet med revisjonen har vært å undersøke om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk forvaltes i samsvar med gjeldende regelverk.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no