Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av anskaffelser av hjelpemidler i NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har gjennomført flere direkteanskaffelser og forlengelser av rammeavtaler ut over avtalt tid uten konkurranse.

Funn

  • NAV har gjennomført flere direkte anskaffelser av hjelpemidler for beløp vesentlig over terskelverdien, uten at anskaffelsene er kunngjort eller konkurranseutsatt.
  • NAV har i 2017 forlenget 7 av 13 rammeavtaler på hjelpemiddelområdet ut over avtalt opsjonstid og bryter med anskaffelseslovens grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling og forutberegnelighet. 
  • Det er svakheter i IKT-støtten som skal sikre god internkontroll på hjelpemiddelområdet.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å undersøke om arbeids- og velferdsetaten anskaffer hjelpemidler i tråd med anskaffelsesregelverket og folketrygdloven.

NAV formidler årlig hjelpemidler til mellom 130 000 og 150 000 brukere, og anskaffet i 2017 hjelpemidler for 6,2 milliarder kroner. Anskaffelsene gjøres enten gjennom rammeavtaler med en eller flere leverandører, eller som direkte kjøp.

Hovedtyngden av anskaffelsene i NAV gjøres gjennom rammeavtaler, men i 2017 har etaten også kjøpt hjelpemidler  utenom rammeavtalene for ca. 1,4 milliarder kroner.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv Helse

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no