Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:12 (2023–2024) / Offentliggjort Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene

Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og vår nye undersøkelse viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området.

Kort bakgrunn

 • Hvert år får rundt 100 000 personer rehabiliteringstjenester på grunn av fysisk sykdom. Både akutte hendelser, som ulykker og slag, og kroniske lidelser, er årsaken.
 • Målet med rehabilitering er at pasienten skal oppnå så mye selvstendighet, deltakelse og livskvalitet som mulig. Pasientens behov skal avgjøre hvilken hjelp som gis.
 • Ansvaret er delt mellom den kommunale helsetjenesten, sykehusene og private aktører.
 • Sist Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering var i 2012. Da avdekket vi store mangler.
 • Nå har vi undersøkt perioden 2020 til 2023.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere om rehabiliteringsfeltet kan innrettes på en mer hensiktsmessig måte enn i dag.

Vi anbefaler at departementet

 • bidrar til å legge bedre til rette for samhandling mellom aktørene slik at pasientene får helhetlige pasientforløp
 • tydeliggjør fordelingen av oppgaver og ansvar mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og avklarer hvordan spesialisthelsetjenesten skal innrette sitt rehabiliteringstilbud hvis kommunene ikke har den nødvendige kompetansen og kapasiteten
 • setter tydeligere krav til hvordan og når det skal foreligge nødvendige data til hjelp i arbeidet med å planlegge og forbedre rehabiliteringstjenestene

Vi anbefaler også at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til å styrke kommunenes arbeid med rehabilitering. Departementet bør blant annet vurdere hvordan staten bedre kan understøtte kommunenes arbeid med å sikre lovpålagt kompetanse.

Vi anbefaler til slutt at Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjør overfor de regionale helseforetakene at de skal sørge for at

 • alle pasienter som har rett til spesialisert rehabilitering, får det
 • bruken av private rehabiliteringsinstitusjoner tar høyde for at ny og bedre praksis tas i bruk
 • de koordinerende enhetene i helseforetakene styrkes slik at de fungerer etter hensikten.

Undersøkelsen er ferdigbehandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 15. februar 2024. De behandlet den 23. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no