Dokument 3:13 (2009–2010) / Offentliggjort Undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Svakheter ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høy risiko for dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning.

Uerstattelig materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt, og dette svekker innbyggernes rettssikkerhet. Det er behov for en styrket oppfølging fra Kulturdepartementet.

  • Manglende sikring av arkivene gir stor fare for tap
  • Mye arkivmateriale er utilgjengelig for brukerne
  • Mangelfull overordnet statlig styring og oppfølging av kommunal arkivsektor
Kategorier: Kultur Offentlig forvaltning