Del av dokument 3:2 (2014-2015) / Offentliggjort Undersøkelsen av drift, økonomistyring og eieroppfølging av Norsk Tipping AS

Undersøkelsen viser at Norsk Tipping har et effektiviseringspotensial. Kulturdepartementet og selskapet har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp om selskapet har effektiv drift.

Funn

  • Norsk Tipping bidrar til at målet om ansvarlig spill nås.
  • Norsk Tipping har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp om selskapet har effektiv drift.
  • Kulturdepartementet har ikke etablert god målstyring av Norsk Tipping.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Kulturdepartementet

  • etablerer en tydelig målstyring av Norsk Tipping ved at det settes klare mål og krav til effektiv drift, samt at selskapets måloppnåelse på dette området følges opp
  • sørger for at det utarbeides beregninger av kostnader knyttet til ansvarlig spill og sektorpolitisk måloppnåelse, slik at det blir mulig å følge opp hvorvidt selskapet har effektiv drift
  • videreutvikler kravene til rapportering på effektiv drift, slik at rapporteringen gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om selskapet har effektiv drift

Bakgrunn og mål

Norsk Tipping er et 100 prosent statlig eid særlovselskap, og eierskapet forvaltes av Kulturdepartementet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Norsk Tipping har tilfredsstillende økonomisk drift og om selskapet er fulgt opp i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. I tillegg er Norsk Tippings bidrag til å nå målene med lotteri- og pengespillpolitikken gjennomgått i korte trekk.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 12. mai 2015.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Kultur Statlig eierskap