Dokument 3:2 (2014-2015) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

​Ansatte i helseforetak har tilgang til helseopplysninger utover tjenestebehov, og kontrollen av tilganger til elektronisk pasientjournal er mangelfull.

Funn

I selskapskontrollen for 2013 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Videre har Riksrevisjonen merknader til gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk når det gjelder kapitalstruktur i selskaper.

Kontrollene viser at eierskapsutøvelsen på de undersøkte områdene må styrkes gjennom bedre oppfølging av fastsatte mål og krav.

Helseforetakene har mangelfulle beredskapsplaner

Årets kontroll viser at helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, og gjennomfører få beredskapsøvelser for ikt, vann og strøm.

Norsk Tipping kan effektiviseres

Undersøkelsen viser at Norsk Tipping har et effektiviseringspotensial. Kulturdepartementet og selskapet har ikke tilstrekkelig informasjon til å følge opp om selskapet har effektiv drift.

Høy egenkapitalandel i mange selskaper

Mange av de statlige selskapene har høy egenkapitalandel. Dette gjelder særlig heleide selskaper med sektorpolitiske oppgaver.

Universiteter og høyskoler må følge opp sine selskaper bedre

Universiteter og høyskoler som forvalter eierinteresser i selskaper, må styrke sin oppfølging av selskapene.

Lite samordnede ikt-prosjekter i spesialisthelsetjenesten

Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved at det legges opp til langvarige regionale ikt-prosjekter innen spesialisthelsetjenesten – samtidig som det er et klart mål å etablere nasjonale fellesløsninger.

Bakgrunn

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 har omfattet 125 selskaper og virksomheter fordelt på hel- og deleide aksjeselskaper, helseforetak, statsforetak, særlovselskaper og studentsamskipnader.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 12. mai 2015.

Les mer på stortinget.no

Undersøkelser av statlig eide selskaper

I selskapskontrollen undersøker vi om staten ivaretar sine interesser i selskaper der staten har en betydelig eierandel. Vi ser på om selskapene etterlever lover og regler, ivaretar samfunnsoppgaver og sektorpolitiske mål og har effektiv og forsvarlig drift.

Mer om statlig eierskap (regjeringen.no)
Kategorier: Statlig eierskap