Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av skatteoppkreverfunksjonen

Finansdepartementet har ikke avklart innholdet i instruksjonsmyndigheten overfor kommuner som ikke etterlever faglige krav til skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Dette gjelder også Kommunal- og moderniseringsdepartementets mulighet for å følge opp med sanksjoner.

Funn

  • Bruken av organisatoriske og pedagogiske virkemidler i styringen og oppfølgingen av skatteoppkreverfunksjonen fungerer i hovedsak.
  • Finansdepartementet og Skattedirektoratet benytter ikke instruksjonsmyndigheten i skattebetalingsloven § 2-3 andre ledd.

Bakgrunn og mål

Når departementet og direktoratet ikke benytter alle virkemidlene, er det risiko for at skatteoppkreverfunksjonen ikke løser oppgavene på målrettet og effektivt vis. Dette kan føre til lavere inntekter til staten og svekke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Målet med revisjonen er å undersøke om de virkemidlene Finansdepartementet og Skattedirektoratet har til rådighet for faglig styring og oppfølging av de kommunale skatteoppkreverne utnyttes, og hva som eventuelt er årsakene til at virkemidler ikke brukes.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no