Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av kompensasjonsordning for merverdiavgift

Når offentlige virksomheter produserer varer og tjenester selv, betaler de ikke merverdiavgift. Avgiften kan virke konkurransevridende mellom offentlig egenproduksjon og kjøp fra andre. Riksrevisjonens undersøkelse viser at Finansdepartementet og Skatteetaten ikke i stor nok grad sikrer riktig utbetaling av merverdiavgiftskompensasjon til kommunesektoren og interkommunale selskaper.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Finansdepartementets og Skatteetatens samlede virkemidler sikrer ikke i tilstrekkelig grad at merverdiavgiftskompensasjon blir riktig utbetalt til kommunesektoren og interkommunale selskaper.

  • Finansdepartementet og Skatteetaten har ikke avklart og fortolket regelverket for merverdiavgiftskompensasjon i tilstrekkelig grad for å hindre uberettigede utbetalinger til kommunesektoren og interkommunale selskaper.
  • Skatteetatens kontroller bidrar i liten grad til å redusere risikoen for feilutbetaling av merverdiavgiftskompensasjon.
  • Ekstern revisors attestasjon og kontroll av kompensasjonskravene sikrer ikke riktig utbetaling av kompensasjon og avlaster ikke Skatteetatens kontrollbehov.

Våre anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Finansdepartementet å følge opp at Skatteetaten

  • går i dialog med Norges Kommunerevisorforbund for å klargjøre revisors ansvar og oppgaver med attestasjonsoppdraget
  • i større grad innretter kontrollen mot områder der de selv vurderer risikoen for feil som størst.

Riksrevisjonen anbefaler også at

  • Finansdepartementet og Skatteetaten fortsatt vektlegger arbeidet med å avklare og fortolke regelverket for å sikre riktige utbetalinger.

Kort om undersøkelsen

Vi har kontrollert om Finansdepartementet og Skatteetaten følger opp kompensasjonsordningen for merverdiavgift for å sikre at kommunesektoren og interkommunale selskaper følger regelverket, og dermed innfrir Stortingets forventninger om korrekte utbetalinger.

Merverdiavgiftskompensasjonsloven ble innført 1. januar 2004. Loven skal motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet. Kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende.

Kategorier: Offentlig forvaltning Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no