Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid på pasientskadeområdet

Saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet er fortsatt for lang.

Funn

  • Det er fortsatt for lang saksbehandlingstid for pasientskadesaker, men det er noen forbedringer det siste året.
  • Helseklage og Pasientskadenemnda har et svært høyt antall ubehandlede saker, som medfører lang saksbehandlingstid.
  • Saksbehandlingen er i liten grad tilpasset sakens kompleksitet og størrelse på erstatningen.
  • Virksomhetenes bruk av de økte bevilgningene har ikke ført til den ønskede reduksjonen i saksbehandlingstid.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at selv med de økte bevilgningene som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) har fått for å redusere saksbehandlingstiden, er den ennå ikke redusert, slik Stortinget har forutsatt. Saksbehandlingstiden har økt i flere år, og den er fortsatt for lang. Dette betyr at pasienter som har opplevd feilbehandling i helsevesenet som utløser erstatningsplikt, ikke får sakene sine behandlet innen rimelig tid.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet

  • påser at virksomhetene fortsetter arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden
  • påser at virksomhetene fortsetter arbeidet med å identifisere og fjerne unødvendige og tidkrevende prosesser
  • påser at virksomhetene tilpasser saksbehandlingen slik at saker som er ukompliserte eller har lave forventede utbetalinger, ikke opptar for mye av saksbehandlerkapasiteten
  • påser at Helseklage gjennomfører endringer og tiltak som er nødvendige for å øke effektiviteten i saksbehandlingen, og derigjennom øke gjennomstrømming av saker og redusere det store antallet gamle og ubehandlede saker

Bakgrunn og mål

Det har i mange år vært for lang saksbehandlingstid av søknader om erstatning for pasientskader og av klager på vedtakene. Til tross for at det i flere år har vært en prioritert oppgave å redusere saksbehandlingstiden for pasientskadesaker, er ikke saksbehandlingstiden redusert, verken i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller i Pasientskadenemda og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). I flere år har både NPE og Helseklage fått tildelt ekstra midler for å styrke saksbehandlingskapasiteten. I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2018 uttalte helse- og omsorgskomiteen i Innst. 11 S (2017–2018) at den har forventninger om at utviklingen med lengre saksbehandlingstider i NPE snus. Videre forutsatte komiteen at det tas grep for å få ned saksbehandlingstiden i Helseklage.

Målet med undersøkelsen har vært å beskrive årsaker til den lange saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet.

Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 Annette.Gohn-Hellum@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no