Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved statlige universiteter og høyskoler er ikke målrettet og systematisk nok.

Funn

  • Kunnskapsdepartementet har mangler i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapstiltak og øvelser.
  • Departementet har ikke fulgt opp samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet tilstrekkelig i styringsdialogen.
  • UH-sektoren etterlever ikke departementets krav som gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser, pandemiplan og kriseøvelser fullt ut.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Kunnskapsdepartementet og statlige universiteter og høyskoler ikke i tilstrekkelig grad arbeider målrettet og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Kunnskapsdepartementet å

  • sikre at kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen blir etterlevd
  • sørge for å følge opp avvikene fra rapporteringskravene
  • påse at universitetene og høyskolene etterlever kravene i tildelingsbrev og styringsdokumentet

Bakgrunn og mål

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap på hele departementets område. Dette ansvaret innebærer arbeid med forebygging, beredskap og krisehåndtering ved blant annet universiteter og høyskoler (UH-sektoren).

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Kunnskapsdepartementet og statlige universiteter og høyskoler (UH-sektoren) arbeider målrettet og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren i henhold til kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen og Stortingets forventninger.

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no