Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2020–2021) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019

For 2019 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper. I tillegg til den årlige kontrollen har vi gjennomført seks undersøkelser som blant annet viser at sensitive helseopplysninger ikke er godt nok beskyttet og at Olje- og energidepartementet burde hatt bedre oversikt over Equinors utenlandsinvesteringer.

Kort fortalt

  • Vi har kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 120 selskaper.
  • Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning.
  • Vi har også gjennomført seks undersøkelser.

Helseforetakenes forebygging av IKT-angrep

Det er svært alvorlig at arbeidet med å forebygge og oppdage dataangrep ikke overholder sentrale krav til informasjonssikkerhet. Det er mye arbeid som gjenstår før IKT-sikkerheten er betryggende. Helse- og omsorgsdepartementet må sette helseforetakene i stand til å kunne oppfylle sine forpliktelser.

Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer

Departementet har vært for opptatt av oljeproduksjon og for lite opptatt av lønnsomhet. Først i 2020 uttrykte statsråden behov for mer tilgjengelig og åpen informasjon om Equinors virksomhet i USA. Det er kritikkverdig at dette ikke skjedde tidligere.

Styring og oppfølging av drift og måloppnåelse i Space Norway AS

Det er sterkt kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke på eget initiativ tok opp selskapets handlingsrom knyttet til innovasjons- og utviklingsoppgavene på en tydelig måte tidlig i styringsdialogen.

Informasjonssikkerhet i Norfund

Det er sterkt kritikkverdig at Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko, ikke hatt tilstrekkelig oppfølging av leverandøren av IKT-tjenester og brukt for lang tid på å innføre besluttede tiltak for å styrke informasjonssikkerheten. Svindelsaken i 2018 burde gjort at selskapet tok informasjonssikkerhet inn i sine risikovurderinger.

Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer

Det er kritikkverdig at Bane NOR fortsatt ikke har et godt nok system for å måle produktiviteten, ikke har god nok kontroll med kostnadene i store investeringer og at Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten.

Kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen med fritt behandlingsvalg

Formålet med ordningen fritt behandlingsvalg blir ikke ivaretatt fordi mange pasienter ikke får mulighet til å velge sykehus med kortest faktisk ventetid.

Stortinget har ferdigbehandlet kontrollen.

Vi overleverte vår kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper for 2019 til Stortinget 15. desember 2020. De behandlet den i Stortinget 11. mai 2021 og voterte over den 18. mai.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Digitalisering/ikt Samferdsel Statlig eierskap Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no