Del av Dokument 3:2 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av styring og oppfølging av drift og måloppnåelse i Space Norway AS

Undersøkelsen viser at Nærings- og fiskeridepartementet i perioden 2014 fram til høsten 2018 var passiv i sin oppfølging av Space Norway AS. Departementet har fra høsten 2018 blitt mer aktiv og bedt om mer informasjon fra selskapets styre.

Kort fortalt

  • Space Norway AS eier og leier ut infrastruktur innen romrelatert infrastruktur og foretar andre investeringer innen romvirksomhet.
  • I perioden for denne undersøkelsen, var målet med statens eierskap å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge
  • Space Norway AS har vært i en oppbyggings- og utviklingsfase fra 2014 til sommeren 2019. I denne fasen har selskapet hatt et større ambisjonsnivå og en større vilje til å gjennomføre store, komplekse og kapitalkrevende aktiviteter enn det selskapets kapital og kapasitet skulle tilsi. Samtidig har Nærings- og fiskeridepartementets styring og oppfølging vært svak.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av Space Norway AS var passiv fram til høsten 2018. I dialogen vi har hatt med departementet i forbindelse med denne undersøkelsen, påpekte departementet at deres forvaltning av eierskapet har vært påvirket av at Space Norway AS i undersøkelsesperioden var i en oppbyggings- og utviklingsfase helt fram til sommeren 2019. At selskapet var i en slik fase med forventet aktivitetsvekst, gjør det sterkt kritikkverdig at departementet ikke på eget initiativ tok opp selskapets handlingsrom innen statens mål med eierskapet og selskapets vedtektsfestede formål knyttet til innovasjons- og utviklingsoppgavene på en tydelig måte tidlig i styringsdialogen.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Space Norway AS’ strategiske arbeid med å etablere et system for mål- og resultatstyring, ble påbegynt høsten 2017, men utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer. Det er kritikkverdig at styret etter så lang tid ennå ikke har sørget for å få på plass et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring. Et slikt system kunne bidratt til å effektivisere virksomhetsstyringen og kanskje også redusert noen av de kapasitetsutfordringene selskapet har hatt i den oppbygningsfasen det har vært i fram til sommeren 2019.
  • I desember 2017 rapporterte vi om at Nærings- og fiskeridepartementet verken hadde stilt tydelige forventninger til Space Norway AS’ sektorpolitiske måloppnåelse og effektive drift eller krav til rapportering om dette. Manglende eller uklare forventninger kan gjøre det vanskelig å følge opp statens mål med eierskapet. Det er kritikkverdig at departementet i tiden etter vår rapportering ikke har fulgt opp styrets arbeid med å etablere et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring langt tettere og mer systematisk.

Funn

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet

  • sørger for at styret i Space Norway AS og departementet har en omforent forståelse av hvor grensen for selskapets vedtektsfestede formål går når det gjelder innovasjons- og utviklingsoppgaver
  • følger opp at styret i Space Norway AS balanserer viljen til å gjennomføre ressurs- og kapitalkrevende innovasjons- og utviklingsoppgaver med selskapets faktiske evne knyttet til finansielle rammer og kapasitet
  • følger opp at styret i Space Norway AS får på plass et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring som et verktøy for å understøtte effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse
  • vurderer om det er hensiktsmessig at et heleid statlig konsern som Space Norway med balanse (eiendeler) på hele 1,7 milliarder kroner fortsatt skal føre årsregnskapet sitt etter reglene for små foretak.

Bakgrunn

Space Norway AS er et sentralt sektorpolitisk virkemiddel for norsk romvirksomhet hvor målet med statens eierskap i undersøkelsesperioden har vært å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge. Målet med denne undersøkelsen har vært å vurdere om styringen og oppfølgingen av Space Norway AS understøtter effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Undersøkelsesperioden har vært fra 2014 til og med 2019.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no