Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2019–2020) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018

For 2018 har Riksrevisjonen kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 118 selskaper. Vi har merknader til tre saker som gjelder bemanningsutfordringer i helseforetak, variasjon i forbruk av helsetjenester og Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer.

Kort fortalt

  • Riksrevisjonen har kontrollert hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i 118 selskaper.
  • Eierinteressene forvaltes i all hovedsak i tråd med Stortingets vedtatte eierskapspolitikk.
  • Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene.

Bemanningsutfordringer i helseforetakene

Behovet for arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten øker. Helseforetak har store utfordringer både med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette.

Statskrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Statkraft har investert mer enn 100 milliarder kroner i blant annet vindkraft, gasskraft, fjernvarme og internasjonal vannkraft. Statkrafts samlede lønnsomhet er god, men investeringene i gasskraft og vannkraft utenfor Norden har ikke tilfredsstillende lønnsomhet.

Oppfølging av tidligere saker

Riksrevisjonen har i kontrollen for 2018 også fulgt opp fem saker som vi rapporterte til Stortinget i 2016. Av disse fem er det kun saken om helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser vi vil følge opp videre: 

  • Det er fortsatt variasjon mellom helseforetakene i antall meldte hendelser.
  • Variasjonen mellom det helseforetaket som melder mest, og det helseforetaket som melder minst, har økt siden 2015.
  • Helseforetakene har fremdeles utfordringer når det gjelder meldekultur og læring av meldte hendelser.

Disse fire sakene er avsluttet i årets kontroll:

  • Sykehuspartner HFs styring på IKT-området
  • Lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS
  • Eieroppfølging av samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel
  • Statnetts utbygging av sentralnettet

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 5. mai 2020.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no